Vi pas­ser på os selv

BT - - NYHEDER -

1) Vid, at du har en risiko for at bli­ve over­fal­det - er­kend det, så er du for­be­redt. Glem ro­man­tik­ken og hav et re­a­li­stisk vir­ke­lig­heds­syn. 2) Gar­der dig mod at bli­ve om­rin­get. Kvin­der bli­ver lok­ket i fa­el­der, for­di de tror, der ik­ke er en risiko. Man kan kø­re ned gen­nem en ga­de og få hvil­ken som helst kvin­de til at kom­me hen til bi­len ved at spør­ge om no­get, og så ta­ger det un­der halvan­det se­kund at bort­fø­re hen­de. In­gen vil op­da­ge det. En el­ler fle­re kan og­så få kvin­der til at hja­el­pe med at fin­de vej på et kort - men der skal kvin­der si­ge, de ik­ke kan hja­el­pe. Und­gå kon­tak­ten - und­gå ri­si­ko­en. 3) Få en per­so­na­larm, som til­tra­ek­ker op­ma­er­k­som­hed. Den ly­der som en bila­larm, og den ko­ster un­der 100 kr. Man ha­en­ger den i sit ba­el­te, og bli­ver man an­ta­stet, tra­ek­ker man den og så ly­der der en hyle­to­ne. 4) Skrig og hyl - vil no­gen dig ondt, er det dit ene­ste vå­ben. 5) Hav styr på kamp­tek­nik­ken, alt­så hvor­dan man da­ek­ker sin ryg og er op­ma­er­k­som. De fle­ste men­ne­sker går dog i pa­nik, når de bli­ver over­fal­det, og så slår det he­le fra. Det un­der­stre­ger, at selv­for­svar er en psy­ko­lo­gisk pro­ces - du skal kun­ne hånd­te­re et over­fald men­talt, hvis du skal ha­ve mu­lig­hed for at bru­ge de kamp­greb, du har la­ert. Selv­for­svar lig­ger i ho­ve­d­et, ik­ke i ha­en­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.