En frem­tid i skyg­gen af sto­re­bror

BT - - NYHEDER -

ROYALT og Jo­sep­hine Sop­hia Iva­lo Mat­hil­da blev født 8. ja­nu­ar 2011, kom de til ver­den som hen­holds­vis num­mer fi­re og fem i den dan­ske ar­ve­føl­ge. Over dem lig­ger de­res far, kron­prins Fre­de­rik, og de to sto­re sø­sken­de, prins Chri­sti­an og prin­ses­se Isa­bel­la.

Og når man ’kun’ ran­ge­rer på en fjer­de- og fem­te­plads, får man fri­hed til at for­me sit eget liv og frem­tid. Det forta­el­ler hi­sto­ri­ker og eks­pert i de eu­ro­pa­ei­ske kon­ge­hu­se Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

»De kom­mer sand­syn­lig­vis til selv at skul­le va­el­ge kar­ri­e­re og ud­dan­nel­se, og de kom­mer til at skul­le ar­bej­de for en må­nedsløn. Det he­le bli­ver ik­ke ser­ve­ret for dem på et sølv­fad,« forta­el­ler han.

Li­ge nu ny­der de roy­a­le rol­lin­ger en ufor­plig­ten­de barn­dom i Gar­ni­sons Sogns Me­nig­heds Bør­ne­ha­ve, men når de bli­ver voks­ne skal der po­li­tisk ta­ges stil­ling til, om de skal mod­ta­ge år­pen­ge fra sta­ten, den så­kald­te apa­na­ge, og her vur­de­rer Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, at be­lø­bet vil bli­ve be­ske­dent – hvis det over­ho­ve­det vil bli­ve ud­be­talt.

»Ti­der­ne aen­drer sig, og selv­om der er stor op­bak­ning til kon­ge­hu­set, så er der man­ge i sam­fun­det, der me­ner, at de kon­ge­li­ge ik­ke skal for­sør­ges,« si­ger han.

Jour­na­list og kon­ge­hu­s­eks­pert Tri­ne Vil­le­mann er dog me­re klar i ma­e­let an­gå­en­de apa­na­gen:

»De hav­ner ik­ke på fi­nans­lo­ven. Sto­re­sø­ster Isa­bel­la er me­re i en gråzo­ne, da hun kom­mer til at va­e­re num­mer to, når prins Chri­sti­an bli­ver kon­ge. Men prins Vin­cent og prin­ses­se Jo­sep­hine lig­ger så langt ne­de, at de ik­ke får of­fi­ci­el­le plig­ter, så de får hel­ler ik­ke apa­na­ge,« vur­de­rer hun.

Der­for skal tvil­lin­ger­ne ud og fin­de sig et job. Og selv­om man nemt kun­ne fo­re­stil­le sig de kon­ge­li­ge po­si­tio­ne­re sig i frem­tra­e­den­de stil­lin­ger i er­hvervs­li­vet, så lig­ger det ik­ke i kor­te­ne, hvad prin­sen og prin­ses­sen skal be­ska­ef­ti­ge sig med.

»Der er frit slag. Fra kon­ge­hu­sets si­de ser man nok ger­ne, at de får sig en la­en­ge­re ud­dan­nel­se og et vel­be­talt job, så de kan sag­tens bli­ve aka­de­mi­ke­re og ar­bej­de i det of­fent­li­ge, men de skal nok ik­ke gå ef­ter at bli­ve hånd­va­er­ke­re el­ler fa­briks­ar­bej­de­re,« si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen. De kom­mer sand­syn­lig­vis til selv at skul­le va­el­ge kar­ri­e­re og ud­dan­nel­se, og de kom­mer til at skul­le ar­bej­de for en må­nedsløn

Det er Tri­ne Vil­le­mann dog ik­ke helt enig i.

»Så snob­be­de er vi ik­ke i dag. De kan bli­ve fri­sø­rer el­ler neg­le­tek­ni­ke­re i Is­høj, hvis det er det, de vil. Kron­prin­sen fik al­drig selv lov til at få en al­min­de­lig hver­dag, så han er me­get op­ma­er­k­som på, at det bli­ver an­der­le­des for hans børn. De får frie ram­mer,« forta­el­ler Tri­ne Vil­le­mann og til­fø­jer med et smil:

»Men gra­en­sen går nok ved del­ta­gel­se i Pa­ra­di­se Ho­tel.« Vin­cent fø­rer Selv­om de er født sam­me dag og får sam­me op­dra­gel­se, vil prins Vin­cent altid stå hø­je­re end sin tvil­lin­ge­sø­ster, da han er født 26 mi­nut­ter før hen­de og der­med ta­ger plad­sen som num­mer fi­re i ar­ve­føl­gen.

Men bå­de Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen og Tri­ne Vil­le­mann er over­be­vist om, at hver­ken dan­sker­ne el­ler tvil­lin­ger­ne selv kom­mer til at ma­er­ke den­ne hie­rar­ki­ske for­skel.

»Der skal ske no­get helt for­fa­er­de­ligt for Chri­sti­an og Isa­bel­la, før det over­ho­ve­det er nød­ven­digt at ska­e­ve til de­res pla­ce­rin­ger i ar­ve­føl­gen,« si­ger Tri­ne Vil­le­mann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.