Ha­ed­ret for bog om IS-gid­sel

BT - - NYHEDER -

CAV­LING­PRI­SEN Det blev uden­rigsjour­na­li­stik­ken og repor­ta­gen, der ha­ed­re­des fre­dag ved ud­de­lin­gen af Cav­ling­pri­sen på Na­tio­nal­mu­se­et i Kø­ben­havn. Mod­ta­ge­ren er i år Puk Dams­gård, for­fat­ter og DRs kor­re­spon­dent i Mel­le­mø­sten, der får pri­sen for si­ne repor­ta­ger fra Mel­le­mø­sten og sin ny­e­ste bog ’Ser du må­nen, Da­ni­el’.

»Jeg er stolt over og glad for, at det og­så er uden­rigsjour­na­li­stik­ken, der hyl­des i dag. Det er til­tra­engt, lød det fra Puk Dams­gård,« da hun modt­og pri­sen på sce­nen.

Pri­sen er på 25.000 kro­ner til­li­ge med Jør­gen Ro­des sta­tu­et­te af Hen­rik Cav­ling, som er den af­dø­de jour­na­list og re­dak­tør, pri­sen er opkaldt ef­ter. Krigs­repor­ter fra or­ka­nens øje

Puk Dams­gård er 37 år og har si­den som­me­ren 2011 va­e­ret DRs kor­re­spon­dent i Mel­le­mø­sten med ba­se i Bei­rut og nu Kairo.

Hun er isa­er kendt for si­ne ind­le­ven­de krigs­repor­ta­ger fra bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en, som hun og­så skri­ver om i sin før­ste bog, ’Hvor so­len gra­e­der’, der har top­pet fle­re be­st­sel­ler­li­ster.

Cav­ling­pri­sen vin­der hun dog for sin se­ne­ste bog, ’Ser du må­nen, Da­ni­el’, om den dan­ske fo­to­graf Da­ni­el Rye, der sad som gid­sel i 398 da­ge hos Is­la­misk Stat i Sy­ri­en.

Pri­sen er den mest pre­sti­ge­fyld­te dan­ske jour­na­list­pris og ud­de­les til en jour­na­list el­ler en grup­pe af jour­na­li­ster i sam­ar­bej­de, der i sa­er­lig grad har ud­vist ini­ti­a­tiv og ta­lent i det fo­re­gå­en­de år.

I ko­mitéen, der ud­de­ler pri­sen, sid­der Kir­sten Pil­gaard, (for­mand) fra Nord­jy­ske Me­di­er, Kaa­re Sø­ren­sen fra TV2, Ida Eb­bens­gaard fra DR, Lars Ru­gaard fra Ru­gaard og Hvidt­feldt samt Tor­ben Møl­ler fra DR.

Puk Dams­gård var og­så no­mi­ne­ret til Cav­ling­pri­sen i 2012 for sit ar­bej­de i Sy­ri­en.

CAV­LING­PRI­SEN Cav­ling­pri­sen er den mest pre­sti­ge­fyld­te dan­ske jour­na­list­pris, der hvert år ud­de­les til en jour­na­list el­ler en grup­pe af jour­na­li­ster i sam­ar­bej­de, der i sa­er­lig grad har ud­vist ini­ti­a­tiv og ta­lent i det fo­re­gå­en­de år. Fon­det bag Cav­ling­pri­sen blev indstif­tet 18. de­cem­ber 1944 til min­de om Hen­rik Cav­ling, der stif­te­de Dansk Jour­na­list­for­bund. Pri­sen blev ud­delt før­ste gang i 1945 til jour­na­list Hen­rik V. Ring­s­ted.

DE SE­NE­STE FEM ÅRS PRISMODTAGERE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.