Bøl­le faldt igen­nem isen

BT - - NYHEDER -

ISKOLD REDNING fle­re gan­ge for­ga­e­ves at kom­me op, men hver gang mis­lyk­ke­des det.

»Han lig­ger i det iskol­de vand og kaemper for sit liv. Det var helt for­fa­er­de­ligt. Jeg var fuld­sta­en­dig ude af mig selv,« forta­el­ler Flem­m­ing Ste­en Ni­el­sen til BT. Skra­be­de for­ga­e­ves på iskan­ten »Hver gang han får po­ter­ne op på isen, så kna­ek­ker den. Det var helt hjer­teska­e­ren­de,« forta­el­ler pen­sio­ni­sten, der har haft den tre-åri­ge Bøl­le i et år.

70-åri­ge Flem­m­ing Ste­en Ni­el­sen har selv dår­ligt hjer­te og hav­de der­for ik­ke mu­lig­hed for at sprin­ge i van­det for at red­de sin hund. Jeg vil­le jo selv dø, hvis jeg var gå­et ned i van­det

»Jeg vil­le jo selv dø, hvis jeg var gå­et ned i van­det,« si­ger han.

Han kun­ne der­for ik­ke gø­re an­det end at se til fra strand­bred­den, mens den lil­le hund blev me­re og me­re af­kra­ef­tet og ef­ter­hån­den helt hav­de op­gi­vet kam­pen.

En klyn­ge men­ne­sker hav­de sam­let sig rundt om Flem­m­ing Ste­en Ni­el­sen, men in­gen gjor­de no­get. Men plud­se­lig kom hja­el­pen fra en uven­tet si­de. Smed tø­jet og hop­pe­de i »Ud af det blå kom der en mand, der smed na­e­sten alt sit tøj på na­er un­der­tø­jet og va­de­de ud gen­nem isen for at hen­te Bøl­le. Han kom­mer op med ham og gi­ver ham til mig, hvor­ef­ter han for­svin­der igen,« si­ger Flem­m­ing Ste­en Ni­el­sen, der hur­tigt skynd­te sig hen til sin bil og pak­ke­de hund­en ind i ta­ep­per, hvor­ef­ter han kør­te Bøl­le på dy­re­ho­spi­ta­let.

Og det var kun li­ge med nød og na­ep­pe, at den lil­le, for­kom­ne grav­hund­e­blan­ding kla­re­de ska­e­re­ne.

»Han var li­ge ved at dø. Han var vold­somt af­kø­let, og hans kro­p­stem­pe­ra­tur var på kun 29 gra­der,« forta­el­ler Flem­m­ing Ste­en Ni­el­sen.

Dy­re­ho­spi­ta­let pak­ke­de dog Bøl­le ind i et var­me­ta­ep­pe og gav hund­en lidt pe­ni­cil­lin, og den tre år gam­le hund kla­re­de ska­e­re­ne.

Da Flem­m­ing Ste­en Ni­el­sen og Bøl­le var kom­met hjem i god be­hold, be­slut­te­de pen­sio­ni­sten sig for, at han vil­le tak­ke Bøl­les red­nings­mand. Men da han ik­ke hav­de nå­et at snak­ke med man­den, vid­ste han ik­ke, hvor­dan han skul­le fin­de ham.

Der­for skrev Flem­m­ing Ste­en Ni­el­sen et Fa­ce­book-op­slag, hvor han ef­ter­ly­ste man­den. Opsla­get er ble­vet delt over 7.000 gan­ge.

Det lyk­ke­des da og­så Flem­m­ing Ste­en Ni­el­sen at fin­de frem til red­nings­man­den, som han nu plan­la­eg­ger at mø­des med, så han kan tak­ke ham or­dent­ligt for at ha­ve red­det Bøl­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.