Et med­lem af IS hen­ret­te­de sin egen mor

BT - - NYHEDER -

En mi­li­tant fra Is­la­misk Stat ud­før­te en of­fent­lig ’hen­ret­tel­se’ af sin egen mor, for­di hun bad ham for­la­de grup­pen, si­ger ak­ti­vi­ster iføl­ge BBC.

Iføl­ge øjen­vid­ner dra­eb­te den 21-åri­ge Ali Saqr sin mor, den 45-åri­ge Le­na al-Qa­sem, uden for po­st­hu­set i Raqqa.

Raqqa har va­e­ret Is­la­misk Stats de fa­cto ho­ved­stad, si­den den ek­stre­mi­sti­ske grup­pe ind­t­og by­en i au­gust 2013.

Is­la­misk Stat to­le­re­rer ik­ke mod­si­gel­ser og straf­fer brutalt - of­te of­fent­ligt.

Over­våg­nings­grup­pen Sy­ri­ens Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der har og­så rap­por­te­ret om ’hen­ret­tel­sen’. Grup­pen har et net­va­erk af kil­der over det me­ste af Sy­ri­en og er den mest an­vend­te kil­de til over­blik over dra­eb­te og sår­e­de i den sy­ri­ske bor­ger­krig.

Le­na al-Qa­sem hav­de an­gi­ve­ligt sagt til sin søn, at den ame­ri­kans­k­le­de­de mi­li­ta­e­re al­li­an­ce vil­le ’ud­s­let­te’ Is­la­misk Stat. Og der­u­d­over hav­de hun for­søgt at få ham til at for­la­de Raqqa sam­men med hen­de.

Søn­nen skal der­ef­ter ha­ve in­for­me­ret grup­pen om hen­des ud­ta­lel­ser, og der blev gi­vet or­dre til, at hun skul­le dø.

Ali Saqr skød iføl­ge rap­por­ter­ne sin mor uden for po­st­hu­set, hvor hun ar­bej­de­de. Hun­dred­vis af men­ne­sker over­va­e­re­de dra­bet.

Is­la­misk Stat, der er sunni­mus­lim­sk, har en egen ek­strem ver­sion af is­lam. Si­den Is­la­misk Stat vandt kon­trol over sto­re de­le af Irak og Sy­ri­en i 2014, har grup­pen dra­ebt man­ge. Blandt an­det for ho­mo­seksu­a­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.