’Jeg el­sker hen­de sta­dig, men hun er så hid­sig og sur’

BT - - NYHEDER -

BRUD li­ge si­den de mød­tes ved ma­el­ke­di­sken i Net­to for godt syv år og to døtre si­den. Den­gang var Oli­ver Bjer­re­huus al­le­re­de far til søn­nen Oscar, der i dag er 14 år. Utal­li­ge timer i te­ra­pi Men nu er for­hol­det mel­lem de to en­de­gyl­digt slut. Og end­nu en gang bli­ver der pu­stet til dra­ma­tik­ken. For Oli­ver Bjer­re­huus la­eg­ger ved det­te brud ik­ke fin­gre­ne imel­lem.

»Det er det sun­de­ste for os beg­ge to. Vi har haft utal­li­ge sam­ta­ler i te­ra­pi, men kan ba­re ik­ke få det til at fun­ge­re. Jeg el­sker hen­de sta­dig, men hun er så hid­sig og sur og vil ik­ke la­de mig va­e­re den, jeg er. Så jeg er skre­det fra en kvin­de, jeg el­sker, for­di jeg ik­ke kan me­re. Den­ne gang er det en­de­gyl­digt,« forta­el­ler Oli­ver Bjer­re­huus til Ek­stra Bla­det.

Oli­ver Bjer­re­huus har tid­li­ge­re ud­talt, at de er li­ge go­de om at kom­me op at ska­en­des. »Vi har beg­ge et enormt tem­pe­ra­ment, vi ska­en­des helt vildt, og så fin­der vi til­ba­ge til vo­res ka­er­lig­hed,« Men den­ne gang la­der det til, at og­så Gunn­vør Dals­gaard er indstil­let på, at for­hol­det til Suzan­ne Bjer­re­huus søn er helt for­bi.

Iføl­ge Gunn­vør Dals­gaard er år­sa­gen til brud­det den sam­me gam­le tra­ver, der he­le ti­den har pra­e­get de­res for­hold. Oli­ver Bjer­re­huus’ for­ka­er­lig­hed for at ry­ge hash me­get of­te. Og ta­ge stof­fer. Ue­ni­ge om stof­fer Han fik i de­cem­ber fra­dømt kø­re­kor­tet ef­ter at va­e­re ble­vet ta­get i at kø­re bil på­vir­ket af ko­kain. Over for BT har han tid­li­ge­re er­kendt, at han skam­me­de sig. Me­get. Men åben­bart ik­ke nok til at la­de stof­fer­ne va­e­re.

»For mig er det 100 pct. uac­cep­ta­belt at brin­ge stof­fer ind i et fa­mi­li­e­liv, og det punkt er vi desva­er­re ik­ke eni­ge om,« si­ger Gunn­vør Dals­gaard til Ek­straBla­det.

Det er langt­fra før­ste gang, at Oli­ver Bjer­re­huus og mo­de­ren til hans to døtre, Sig­ga på fem og Han­na på to et halvt, går fra hin­an­den. I 2012 kun­ne se­er­ne for åben ska­erm se Oli­ver Bjer­re­huus gå i op­løs­ning for åben ska­erm i re­a­li­ty­do­ku­men­ta­ren ’Oli­vers kamp’, for­di par­ret hav­de va­e­ret i slå­skamp ef­ter end­nu en af hans lang­va­ri­ge by­tu­re, så po­li­ti­et blev til­kaldt.

Se­ne­re kom de so­ci­a­le myn­dig­he­der ind over. Og i en må­ned fik han ik­ke lov til at se dat­te­ren Vig­ga. Men par­ret fandt sam­men igen. Og gen­for­e­nin­gen blev mar­ke­ret ved, at par­ret blev fora­el­dre til den yng­ste dat­ter. Om det kom­mer til at ske igen, kan kun ti­den vi­se.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra par­ret og fra Oli­ver Bjer­re­huus’ mor Suzan­ne Bjer­re­huus. Men det har ik­ke va­e­ret mu­ligt. Det er jeg stolt af. Når man kom­mer op i min al­der, er det en kom­pli­ment. For fem år si­den vil­le jeg ha­ve sagt ’hvem el­lers’, men nu bli­ver jeg glad Jeg flyt­te­de hjem­me­fra, for­di min mor og min sted­far lå og bol­le­de på stu­e­gul­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.