Nej, flygt­nin­ge har en syg til­gang til kvin­der

BT - - DEBAT -

MANU SAREEN

li­ge­stil­lings­mi­ni­ster mød­te kol­le­ger fra lan­de i Mel­le­mø­sten og Afri­ka, så for­tal­te de gang på gang, at kvin­ders mang­len­de sik­ker­hed var et alt­over­skyg­gen­de pro­blem. Når der så kom­mer ma­end til Køln fra en lands­by 5.000 km va­ek, så har de­res sind jo ik­ke aen­dret sig. De ta­ger alt det c rap, som de har la­ert, med – de­res til­gang til kvin­der osv. Det er det, vi er vid­ne til. Det har va­e­ret et ta­bu i Eu­ro­pa ind­til nu. Vi har ud­ma­er­ket vidst, at det ek­si­ste­re­de – det har man kun­net se på sta­ti­stik­ker­ne og på kvin­de­kri­se­cen­tre­ne, tvangs­a­eg­te­ska­ber osv. – der er en ka­em­pe­stor over­re­pra­e­sen­ta­tion af et­ni­ske mi­no­ri­tetskvin­der. Der er en for­skel­lig til­gang til dren­ge og pi­ger i hjem­me­ne, og det ba­e­rer og­så de flygt­nin­ge, der kom­mer her­til, rundt på – det er en fuld­sta­en­dig sinds­syg til­gang til kvin­der, og det er en tragedie. Det kan ik­ke va­e­re no­gen over­ra­skel­se, men de­bat­ten er kom­met op til over­fla­den nu.

NÅR JEG SOM

at der og­så fin­des dan­ske ma­end, der er fuld­sta­en­dig for­skru­e­de, og hver­dags­se­xis­me er et pro­blem i Dan­mark, men det er helt ude af pro­por­tio­ner at sam­men­lig­ne det. Man kan ik­ke lø­be fra, at der er et helt an­det om­fang af pro­blem­stil­lin­ger af den her slags i Mel­le­mø­sten og Afri­ka. Jeg har va­e­ret so­ci­a­l­ar­bej­der i man­ge år og har va­e­ret ta­et på de her men­ne­sker, der kom­mer her­til. De har en helt an­den til­gang til li­ge­stil­ling, og der er en helt an­den sik­ker­heds­ri­si­ko for kvin­der i Afri­ka og Mel­le­mø­sten.

DET ER RIGTIGT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.