’ ’

BT - - DEBAT -

De her men­ne­sker, der kom­mer her­til, har en helt an­den til­gang til li­ge­stil­ling

er sandt, at 1.000 ma­end har ko­or­di­ne­ret over­greb på kvin­der, så er det nyt. Selv hvis det er 50 ma­end, så har jeg ik­ke hørt om lig­nen­de i Eu­ro­pa i freds­tid. Men det kan sam­men­lig­nes med over­greb i Dan­mark på den må­de, at der blandt ma­end kan byg­ges en op­hid­sel­se op. Der er ik­ke den sto­re art­s­for­skel, hvis man sam­men­lig­ner med dan­ske grup­pe­vold­ta­eg­ter, men an­tal­let og or­ga­ni­se­rin­gen ty­der på et for­mør­ket kvin­de­syn – hvis det er fo­re­gå­et på den må­de. Der må lig­ge en fø­lel­se af mar­gi­na­li­se­ring bag, som de har få­et af­løb for, li­ge­som der gør i man­ge an­dre over­greb. Jeg har sva­ert ved at fo­re­stil­le mig, at det er ny­an­kom­ne flygt­nin­ge. Der skal en udad­vendt­hed og ag­gres­si­vi­tet til, så det må va­e­re nog­le, som har op­le­vet så man­ge skuf­fel­ser fra ma­jo­ri­tets­be­folk­nin­gen, at de ik­ke har no­get at mi­ste.

HVIS DET VIRKELIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.