Hvor går gra­en­sen?

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Godt nok lig­ger gra­en­sen fast mel­lem Dan­mark og na­bo­lan­de­ne, men spørgs­må­let er, hvor godt den skal be­vog­tes. Det er dog ik­ke det ene­ste spørgs­mål om gra­en­ser, som ugen i dansk po­li­tik har stil­let: Hvor går gra­en­sen for gra­en­se­be­vogt­ning? Der er nu gå­et en lil­le uge af de – i før­ste om­gang – ti da­ges mid­ler­ti­dig ud­vi­det stikprø­ve­kon­trol ved den dan­ske-ty­ske gra­en­se, som re­ge­rin­gen på den hjem­li­ge sce­ne sa­el­ger som ’gra­en­se­kon­trol’, men på den eu­ro­pa­ei­ske sce­ne vel na­er­mest be­trag­ter som en slags pi­lot­pro­jekt. In­ger Støj­berg har er­kla­e­ret sig pa­rat til en for­la­en­gel­se. Der ta­les og­så se­ri­øst om at ind­fø­re et trans­por­tøransvar. Men ugen af­slø­re­de og­så, at frem­tra­e­den­de mi­ni­stre som uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen og ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind var no­get lor­ne ved at ind­fø­re den gra­en­se­kon­trol, der alt­så mest er en stikprø­ve. Det er og­så va­erd at no­te­re sig, at det, der over­be­vi­ste Ven­stre om den mid­ler­ti­di­ge kon­trol, sna­re­re var øn­sket om at neut­ra­li­se­re So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne me­re, end det var et spørgs­mål om asyl­tal. Spørgs­må­let er, om he­le de­bat­ten fak­tisk ik­ke ind­til nu ba­re er stor stå­hej for in­gen­ting.

Hvor går gra­en­sen for ind­kvar­te­ring af flygt­nin­ge?

Mod slut­nin­gen af ugen blev en ny telt­lejr til ind­kvar­te­ring af flygt­nin­ge ta­get i brug ved Na­est­ved. Det var sam­men­fal­den­de med kul­de og sne­vejr og fik ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren i Dansk Rø­de Kors An­ders La­de­karl til at un­dre sig over ind­kvar­te­rin­gen, når der sam­ti­dig er fle­re end 200 le­di­ge plad­ser på asyl­cen­tre, op­ført i me­re tra­di­tio­nel­le byg­ge­ma­te­ri­a­ler – og som der, iføl­ge An­ders La­de­karl, er be­talt for. Re­ge­rin­gens of­fi­ci­el­le svar er, at telte er en ud­ma­er­ket ind­kvar­te­ring, men den uof­fi­ci­el­le er, at dem, der bor der, ger­ne må sen­de for­fros­ne sms’er til al­le ven­ner­ne om at bli­ve i Tys­kland – el­ler end­nu bed­re: I flygt­nin­ge­lej­ren i Li­ba­non el­ler Tyr­ki­et. Hvor går gra­en­sen for seksu­el­le over­greb? Nytår­s­af­ten har åben­bart i fle­re eu­ro­pa­ei­ske stor­by­er ud­vik­let sig til no­get af et hor­ri­belt mas­se­over­greb mod uskyl­di­ge kvin­der – ef­ter si­gen­de be­gå­et af ma­end af ara­bi­sk el­ler nord­afri­kansk af­stam­ning. Som om det ik­ke var uhyg­ge­ligt nok, så har re­ak­tio­ner­ne af­født en ra­ek­ke an­dre uhyr­lig­he­der – ik­ke mindst en vis be­rø­rings­angst med hånd­te­rin­gen af over­gre­be­ne bå­de fra po­li­ti, myn­dig­he­der og me­di­er. Det er el­lers en ’no brai­ner’. Seksu­el­le over­greb er al­drig ac­cep­tab­le og al­drig of­rets egen skyld. Og nej, selv­føl­ge­lig skal det ik­ke va­e­re nød­ven­digt at hol­de en armsla­eng­de til ma­end med an­den et­nisk bag­grund el­ler nød­ven­digt at fa­er­des i grup­per for at kun­ne be­va­e­ge sig sik­kert i sam­fun­det. Hvad bli­ver det na­e­ste? Skal jeg rin­ge ef­ter min bror, når jeg ger­ne vil ud at hand­le? Men bå­de ra­ci­ster, fe­mi­ni­ster og po­li­tisk kor­rek­te blev fan­get på det ga­le ben i den­ne dis­kus­sion om gra­en­ser. Hvor går gra­en­sen for po­li­ti­ke­res løn? La­ek fra Ve­der­lagskom­mis­sio­nen før­te til en lyn­re­tra­e­te fra de par­ti­er, der el­lers hav­de gi­vet håndslag på at stem­me for det, som kom­mis­sio­nen an­be­fa­ler. Der gik sim­pelt­hen om­gangs­sy­ge i po­li­ti­ker­ne, som re­a­ge­re­de, før det en­de­li­ge for­slag fra kom­mis­sio­nen er pra­e­sen­te­ret. Så ja, i før­ste om­gang lød det som en upas­sen­de løn­stig­ning til po­li­ti­ker­ne i en tid, hvor ri­get fat­tes pen­ge. Men i an­den om­ba­e­ring blev det til et nulsums­spil, hvor man fak­tisk får ryd­det op i nog­le af de fi­nur­li­ge og fora­el­de­de reg­ler. Men po­li­ti­ker­ne gik på lo­kum, og kom­mis­sio­nen fat­te­de ik­ke, at de skul­le skyn­de sig at få lan­get det sam­le­de ud­spil på bor­det. Så end­nu en gang blev det be­kra­ef­tet, at po­li­ti­ker­nes gra­en­se er den po­puli­sti­ske gra­en­se. Så mon ik­ke kom­mis­sio­nens ud­spil en­der med at be­kra­ef­te man­ge dan­ske­re i det, som po­li­ti­ker­ne fak­tisk øn­ske­de at und­gå – bå­de med at nedsa­et­te kom­mis­sio­nen, men og­så med at ta­ge af­stand fra den.

Hvor går gra­en­sen for re­ge­rin­gens støt­te­par­ti­er?

Den sid­ste gra­en­se­dis­kus­sion fra den­ne før­ste uge i 2016 hand­ler om re­ge­rin­gens støt­te­par­ti­er. Det er åben­lyst, at re­ge­rin­gens fi­ne pla­ner for det kom­men­de år må ju­ste­res i ly­set af flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen. Der er ik­ke råd til skat­te­let­tel­ser og DF-vel­fa­erd. Der­før spør­ger chri­sti­ans­bor­ger­ne sig selv: Hvor lidt kan Li­be­ral Al­li­an­ce le­ve med, og hvor me­get vil DF fin­de sig i?

sig i? Hvor lidt Li­be­ral Al­li­an­ce kan le­ve med, og hvor me­get vil DF fin­de

2016 bli­ver et år, hvor vi kom­mer til at hil­se på gra­en­ser­ne. Igen og igen.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.