Tegn på, at du er ved at ud­vik­le en depression

BT - - SUNDHED -

in­spira­tion til et nde­re liv med gu­i­der BT PLUS

BT PLUS fin­der du en lang ke gu­i­der om sund­hed, sygm, kost og mo­tion. La­es me­re bt.dk/plus

Dår­lig søvn­kva­li­tet op­tra­e­der na­e­sten altid ved depression, en­ten for­di man har sva­ert ved at fal­de i søvn, of­te våg­ner i lø­bet af nat­ten el­ler våg­ner tid­ligt og ik­ke kan sove vi­de­re. En depression kan og­så vi­se sig ved mang­len­de ap­pe­tit. Va­er op­ma­er­k­som, hvis du op­le­ver et be­ma­er­kel­ses­va­er­digt va­egt­tab. I sja­eld­ne­re til­fa­el­de kan man og­så op­le­ve det mod­sat­te, en sta­er­kt for­ø­get ap­pe­tit. Det ses spe­ci­elt ved vin­ter­de­pres­sion.

Man­ge de­pri­me­re­de op­le­ver pro­ble­mer med kon­cen­tra­tio­nen og hukom­mel­sen. Det kan va­e­re sva­ert at ta­ge be­slut­nin­ger om simp­le ting som at hand­le ind og plan­la­eg­ge hver­da­gen. Det er al­min­de­ligt for de­pri­me­re­de per­so­ner at be­brej­de sig selv, at man er tra­et og ik­ke ba­re ’kan ta­ge sig sam­men’. Na­e­sten al­le de­pri­me­re­de ven­der så­le­des symp­to­mer­ne mod sig selv. Det kan og­så va­e­re ting fra din for­tid el­ler små­for­se­el­ser, som plud­se­lig be­gyn­der at pla­ge dig.

Har man en depression, så er man ned­trykt. Va­er op­ma­er­k­som, hvis ting, der før gav dig gla­e­de, bli­ver li­ge­gyl­di­ge. Det er og­så et fa­re­sig­nal, hvis du har sva­ert ved at mo­bi­li­se­re fø­lel­ser for di­ne na­er­me­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.