El­vis-gu­i­ta­rist stjal showet

BT - - KULTUR -

ANMELDELSE

’The TCB-band med The Im­pe­ri­als’ Falco­ner Sce­nen, tors­dag

som ’You Don’t Ha­ve to Say You Love Me’ og ’You Ga­ve Me a Mo­un­tain’. Det blev bed­re i an­det sa­et, da der en­de­lig kom styr på ly­den, og Ja­le åben­bart fik sun­get sig varm og fik styr på si­ne fra­se­rin­ger.

Godt for ham og pu­bli­kum fyl­der gospel­ko­ret The Im­pe­ri­als, le­det af Ter­ry Bla­ck­wood, der var med El­vis på sce­nen i 1969, me­get. De tre ae­l­dre gent­le­men syn­ger, så det er en fryd.

Men den me­gen fo­kus på de me­re el­ler min­dre re­li­gi­øse san­ge ud­gør og­så et pa­ra­doks. Bedst sym­bo­li­se­ret i en igen vo­kalt hal­ten­de ver­sion af ’Ame­ri­can Tri­lo­gy’. Som på den ene si­de be­står af en na­tio­nal­hym­ne for de syv syd­sta­ter, der ka­em­pe­de for ret­ten til sla­ve­ri, ’Dixie’, og på den an­den si­de af en af sla­ver­nes man­ge san­ge, ’All My Tri­als’. Stolt­hed og stor­hed Alt­så en sang, der bå­de af­spej­ler et men­ne­ske­syn, der ik­ke la­der IS no­get til­ba­ge, og på sam­me tid al den stolt­hed og alt­om­fav­nen­de stor­hed i tan­ken, vi an­dre kan mis­un­de ame­ri­ka­ner­ne.

Der mang­le­de num­re fra El­vis Pres­leys tid­li­ge ro­ck’n’roll kar­ri­e­re. En ’Jail­hou­se Ro­ck’, ’All Shook Up’, ’Heart­bre­ak Ho­tel’, ’Blue Su­e­de Sho­es’. You na­me them.

Fem stjer­ner til TCB Band & Co. Her­af én, må­ske li­ge­frem to, i respekt til Bur­ton, Har­din, trom­mesla­ge­ren Ron­nie Tutt og Bla­ck­wood for at va­e­re der i åre­ne om­kring 1970, da Kon­gen genop­fandt sig selv som san­ger. De er fort­sat med at hol­de fa­nen højt med stor va­er­dig­hed og in­te­gri­tet.

La­es he­le an­mel­del­sen på bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.