On­li­ne-va­er­k­ste­der har med­vind

BT - - BILER -

os til at kø­be ser­vi­ces på net­tet fra so­fa­en. Det er isa­er i af­ten­ti­mer­ne, at vi har man­ge kun­der. Selv ju­le­af­ten var der travlhed på vo­res be­stil­lings­si­der,« si­ger Legê­ne. Fal­den­de gen­nem­snits­pri­ser Sam­ti­dig med at an­tal­let af re­pa­ra­tio­ner be­stilt on­li­ne er sti­gen­de, er gen­nem­snits­pri­sen fal­den­de. Gen­nem­snits­pri­sen i 2015 lød på 3.608 kr., mens den i 2014 var på 3.680 kr. Det er i øv­rigt en lang­va­rig ten­dens, der har gjort sig ga­el­den­de si­den 2012, hvor tal­let var 4.404 kr.

Iføl­ge au­to­but­ler.dk hand­ler det i høj grad om, at net­tet har gjort pri­ser­ne langt me­re gen­nem­sig­ti­ge, og det er med til at hol­de dem ne­de i ni­veau.

De tre bil­lig­ste re­pa­ra­tions­ty­per i 2015 var olieskift til 1.272 kr., elek­trisk ar­bej­de til 1.976 kr. og syn/ syn­s­tjek til 2.028 kr. i gen­nem­snit.

De dy­re­ste var gear­kas­ser til 7.305 kr., kob­ling til 5.553 kr. og mo­tor­re­pa­ra­tio­ner til 5.860 kr. i gen­nem­snit. Pri­ser­ne er gen­nem­snits­pri­ser, som ik­ke ta­ger høj­de for hver­ken bil­mo­del el­ler år­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.