’AEg­te­rødt’ i mag­tens cen­trum

BT - - NAVNE -

70 I DAG Mo­gens Lyk­ke­toft har som få dan­ske po­li­ti­ke­re haft ev­nen til at se, hvad frem­ti­den for­drer. Så må­ske vid­ste han al­le­re­de be­sked den­gang til­ba­ge i 1995. »Jeg kun­ne da og­så godt ta­en­ke mig at bo i New York i et år,« sag­de han så­le­des i et in­ter­view til Po­li­ti­ken med hen­vis­ning til sin dat­ter, der var flyt­tet til den ame­ri­kan­ske stor­by for at stu­de­re.

Na­e­sten 20 år se­ne­re fik Mo­gens Lyk­ke­toft – igen – ret, da han i ef­ter­å­ret 2014 blev ud­na­evnt til for­mand for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling.

Så­dan har det of­te va­e­ret i til­fa­el­det Mo­gens Lyk­ke­toft. Som en af de be­røm­te ’Fan­ta­sti­ske Fi­re’ – Poul Nyrup Ras­mus­sen, Svend Auken, Ritt Bjer­re­gaard og Mo­gens Lyk­ke­toft – og som man­ge­årig mi­ni­ster ad fle­re om­gan­ge har han ef­ter­ladt sig fle­re af­tryk end de fle­ste an­dre. Hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Og i Dan­mark. Lig­ner Trotskij, ta­en­ker som Le­nin Lyk­ke­toft er ble­vet kaldt Mo­gens ’AEg­te­rødt’ i de po­li­ti­ske ung­domsår i Frit Forum. Med det ka­rak­te­ri­sti­ske fip­ska­eg sag­de man i man­ge år om ham, at han lig­ner Trotskij, men ta­en­ker som Le­nin. Han er ble­vet kaldt ’Kon­ge­mor­de­ren’, da han i 1992 på be­kost­ning af Svend Auken hjalp Poul Nyrup Ras­mus­sen til at bli­ve S-for­mand og se­ne­re stats­mi­ni­ster. Og ’Trold­man­den’ i de man­ge år som fi­nans­mi­ni­ster.

Som sin største po­li­ti­ske be­drift har Lyk­ke­toft fle­re gan­ge na­evnt de 200.000 fle­re dan­ske­re, han var med til at få i ar­bej­de i åre­ne som fi­nans­mi­ni­ster i Nyrup-re­ge­rin­gen fra 1993 til 2000.

I den an­den en­de af ska­la­en står ne­der­la­get til An­ders Fogh Ras­mus­sen, da Lyk­ke­toft for før­ste og ene­ste gang stil­le­de op som stats­mi­ni­ster­kan­di­dat ved fol­ke­tings­val­get i 2005 og syn­tes at skul­le ka­em­pe den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kamp helt ale­ne.

Han af­skyr se­kund­de­mo­kra­ti, hvor en one­li­ner på tv kan af­gø­re en po­li­tisk du­el, og han har al­drig fi­sket ef­ter let­købt po­pu­la­ri­tet.

»Jeg har er­kendt for man­ge år si­den, at min op­ga­ve i po­li­tik er at kla­re ’the hard work’, som ik­ke er så po­pu­la­ert. Der­for er jeg glad for at kun­ne udø­ve min op­ga­ve fra en af lan­dets største valg­kred­se. For at va­e­re helt ae­r­lig, så sik­rer Glo­strupkred­sen mig, at jeg kan pas­se mit ar­bej­de. Jeg skal ik­ke de­le pen­ge ud, men få tin­ge­ne til at ha­en­ge sam­men,« som Lyk­ke­toft i sin tid som fi­nans­mi­ni­ster ud­tal­te i Ek­stra Bla­det.

Mo­gens Lyk­ke­toft blev født i 1946 og blev fra spa­ed adop­te­ret af far­ve­hand­ler Axel Lyk­ke­toft og hu­stru­en Martha. Han blev ta­et knyt­tet til sin mor, der først dø­de som 90-årig, og der fin­des en lang ra­ek­ke ek­semp­ler på den un­ge Mo­gens’ be­ga­vel­se. At han som 14-årig be­gynd­te at skri­ve sin egen hi­sto­ri­e­bog, er ba­re et af dem. Fyl­der godt i land­ska­bet Al­le på Chri­sti­ans­borg – og uden­for – har og­så si­den an­er­kendt Lyk­ke­tofts be­ga­vel­se. Sam­ti­dig me­ner man­ge imid­ler­tid, at den sam­me be­ga­vel­se og et til ti­der spy­en­de tem­pe­ra­ment of­te har ef­ter­ladt et me­get lil­le spil­le­rum til per­so­ner, han fin­der in­tel­lek­tu­elt rin­ge­re ud­sty­ret.

»Vist er Lyk­ke­toft til­ha­en­ger af de­mo­kra­ti – så la­en­ge det for­val­tes på me­get få ha­en­der,« har den man­ge­åri­ge kon­ser­va­ti­ve le­der og nu­va­e­ren­de po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Hans En­gell tid­li­ge­re ud­talt.

Om den be­skri­vel­se har den ene af Lyk­ke­tofts døtre, Ma­ja, sagt til Po­li­ti­ken: »I pres­sen bli­ver han frem­stil­let som et ky­nisk og be­reg­nen­de magt­men­ne­ske. Det bil­le­de er helt i mod­strid med min op­le­vel­se. Jeg ken­der ham som me­get rar og varm og som me­get in­tu­i­tiv over for an­dre men­ne­sker.«

Lyk­ke­toft run­der de 70 år fort­sat so­lidt pla­ce­ret i mag­tens cen­trum. Nu blot på ver­dens­plan. Og som han for­ud­sag­de ved sin egen re­cep­tion, da han fyld­te 60 år:

»Nog­le me­ner, at man bør tra­ek­ke sig til­ba­ge i 60er­ne. Jeg lover at ar­bej­de mindst 10-20 år end­nu. Jeg kan ik­ke se en til­va­e­rel­se for mig uden no­get at be­stil­le.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.