’DEN SKUL­LE HA­VE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

en klub, der to år i tra­ek har va­e­ret med i grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague og reg­nes for en af Nor­dens største klub­ber.

»Jeg er yd­myg og stolt over at ha­ve få­et chan­cen i en stor­klub. Selv­føl­ge­lig var det sva­ert at si­ge far­vel til AaB, men når man får chan­cen for at bli­ve ho­ved­tra­e­ner i Malmö, var det ik­ke en sva­er be­slut­ning. Så skal man ta­ge chan­cen, og jeg var ik­ke i tvivl om, at den skul­le ha­ve he­le ar­men dér,« si­ger Al­lan Kuhn, der med an­sa­et­tel­sen over Sun­det kan kal­de sig med­lem af den sja­eld­ne ra­ce – dan­ske tra­e­ne­re i ud­lan­det. Blåstemp­let af Ham­rén Dét kan han gan­ske vist tak­ke en be­stemt mand for. Den sven­ske land­stra­e­ner Erik Ham­rén, der i syv år har sam­ar­bej­det med Al­lan Kuhn som først spil­ler i Ör­gryte IS og si­den as­si­stent Han har en spil­le­fi­lo­so­fi, som kom­mer til at for­bed­re os og gø­re spil­ler­ne bed­re i AaB, har så­le­des blåstemp­let sin go­de ven og tid­li­ge­re kol­le­ga over for Malmö FFs sport­s­chef, Da­ni­el An­der­s­son.

»Vi har hen­tet re­fe­ren­cer på ham fra ti­den i Aal­borg, hvor han hav­de få­et ret me­get an­svar,« for­kla­rer den sven­ske sport­s­chef.

»Vi har hen­tet man­ge re­fe­ren­cer,« ly­der det fra Da­ni­el An­der­s­son, som over for BT ik­ke vil­le be­kra­ef­te, om le­di­ge Mor­ten Wieg­horst og­så var i spil til job­bet, li­ge som han gled af på spørgs­må­let, om Al­lan Kuhn var før­ste­pri­o­ri­te­ten.

»Vi har haft tre-fi­re nav­ne, og ud fra dem har vi valgt Al­lan. Jeg har ik­ke lyst til at spe­ku­le­re i an­dre nav­ne.«

Ga­rant for of­fen­siv fod­bold

»Det er klart, at det har va­e­ret med i over­vej­el­ser­ne, men vi har få­et me­get sta­er­ke re­fe­ren­cer på ham, og hvil­ken rol­le han har haft som as­si­stent – plus at han var gan­ske

Al­lan Kuhn med Malmö FFs sport­chef Da­ni­el An­der­s­son (tv.) ved pres­se­mø­det i Mal­mø i går.

FOTO: BJÖRN LINDGREN/TT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.