HE­LE AR­MEN’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

frem­gangs­rig i FC Midtjyl­land, så han har er­fa­ring som ch­eftra­e­ner. Han har en spil­le­fi­lo­so­fi, som kom­mer til at for­bed­re os og gø­re spil­ler­ne bed­re. Han vil ha­ve fuld fart frem og ha­ve bold­be­sid­del­se, og så er han en mo­ti­ve­ren­de og en­ga­ge­ret tra­e­ner, og det stem­mer me­get godt sam­men med det, vi har ledt ef­ter. Han pas­ser per­fekt til Malmö FF,« for­kla­rer Da­ni­el An­der­s­son om sin ny­ansa­et­tel­se, som ud­tal­te de sven­ske ord på ny­de­lig vis og sam­ti­dig char­me­re­de sig så me­get ind på den sven­ske pres­se, at det er tvivl­s­omt, om han med sne­kla­ed­te num­mer­pla­der skul­le vi­se sit pas ved gra­en­se­over­gan­gen. Pra­e­cis som man ken­der den altid smi­len­de Al­lan Kuhn.

En per­son­lig­hed, han lover at hol­de fast i, selv om han nu går fra at va­e­re spil­ler­nes mand som as­si­stent til at va­e­re ham, der skal ba­e­re det tun­ge pres og tra­ef­fe de sva­e­re og nog­le gan­ge upo­pu­la­e­re be­slut­nin­ger som ch­eftra­e­ner i en stor­klub. Det sto­re spring »Det ga­el­der om at va­e­re sig selv sta­dig­va­ek. Jeg skal ik­ke la­ve om på mig selv som men­ne­ske, for­di jeg går fra at va­e­re as­si­stent­tra­e­ner til at bli­ve ch­eftra­e­ner. Det er me­get vig­tigt, men det er klart, at der skal va­e­re en gen­nem­slags­kraft som ch­eftra­e­ner over for spil­ler­trup, me­di­er og le­del­se, og det er mig, der står til regn­skab for re­sul­ta­ter­ne. Nu er det mig, der er be­slut­nings­ta­ge­ren, men jeg kom­mer til at bru­ge mi­ne me­d­ar­bej­de­re me­get, og det gjor­de jeg og­så i Midtjyl­land. Jeg brug­te for ek­sem­pel min as­si­stent Glen Rid­ders­holm me­get den­gang, og det er jo gå­et me­get godt for ham.«

Det sam­me må man si­ge om Kuhn selv. En as­si­stent, der tog det sto­re spring. Et for man­ge cho­ke­ren­de spring.

AL­LAN KUHN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.