Me­re end as­si­stent?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR TO MÅNEDER si­den spil­le­de Malmö FF Cham­pions Le­ague på Esta­dio San­ti­a­go Ber­na­beu i Madrid. Nu har klub­ben an­sat en as­si­stent­tra­e­ner fra en dansk provin­s­klub som ny chef. Det er hårdt sat op, men det er ik­ke de­sto min­dre vir­ke­lig­he­den, ef­ter klub­ben, der har vun­det det sven­ske mester­skab to af de se­ne­ste tre år, i går ef­ter­mid­dag tog fu­sen på al­le ved at an­sa­et­te AaBs as­si­stent­tra­e­ner, Al­lan Kuhn, som ny ch­eftra­e­ner.

Og hvor­for har en af Nor­dens største og ri­ge­ste klub­ber så gjort det? Ja, det er det sto­re spørgs­mål. Al­lan Kuhn har na­tur­lig­vis få­et go­de ord med på vej­en. Ik­ke mindst fra Erik Ham­rén, der som svensk land­stra­e­ner har va­egt bag si­ne ord. Ham­réns an­be­fa­ling til sin gam­le as­si­stent har ve­jet tungt i Malmö­le­del­sens valg.

Er det virkelig nok med go­de an­be­fa­lin­ger? Det bur­de det ik­ke va­e­re. Men ud over re­fe­ren­cer­ne er det en anel­se sva­ert at få øje på, hvad det er, der har få­et sport­s­chef Da­ni­el An­der­s­son til at pe­ge på Al­lan Kuhn, ef­ter blandt an­dre den tid­li­ge­re me­ster- og Bun­des­liga­tra­e­ner Kas­per Hjul­mand hav­de sagt nej til job­bet for i ste­det at ven­de hjem til FCN. KUHN HAR GAN­SKE vist en for­tid som ch­eftra­e­ner i FC Midtjyl­land og nog­le måneder som mid­ler­ti­dig chef i hjer­te­klub­ben AaB på sit lidt kor­te cv. Men alt det­te lig­ger over fi­re-et-halvt år til­ba­ge. Det er ra­sen­de lang tid i en fod­bold­ver­den, hvor hukom­mel­sen of­te er li­ge så kort som tå­l­mo­dig­he­den.

Al­lan Kuhn er en van­vit­tig dyg­tig as­si­stent­tra­e­ner. I AaB kal­der de ham ’ver­dens bed­ste’ af slagsen. Hans loy­a­li­tet er enorm, li­ge­som hans men­ne­ske­li­ge egen­ska­ber og for­hold til spil­ler­ne er af høj ka­rat. Men selv i Aal­borg un­drer de sig en smu­le over Malmös an­sa­et­tel­se. For un­der et år si­den hav­de AaB selv mu­lig­he­den for at for­frem­me Kuhn til ch­eftra­e­ner, da suc­ce­stra­e­ne­ren Kent Ni­el­sen for­lod klub­ben. Men her un­der­stre­ge­de sport­s­di­rek­tør Al­lan Gaar­de fra be­gyn­del­sen, at Kuhn end ik­ke var et em­ne som ch­eftra­e­ner. Lad os ta­ge den igen. I klub­ben, der ken­der Kuhn bed­re end no­gen, men­te de ik­ke, han var ch­eftra­e­ner­ma­te­ri­a­le. Det er en ud­mel­ding, der vil no­get.

Malmö FF er alt­så af en an­den hold­ning. Med tan­ke på de nav­ne, der har va­e­ret frem­me, fri­stes man til at tro, at den skån­ske klub vil­le ha­ve en dansk tra­e­ner li­ge­me­get hvad. Og her pe­ge­de pi­len alt­så til sidst på Kuhn. DET ER EN anel­se ma­er­kva­er­digt, at Malmö-le­del­sen me­ner sig bed­re i stand til at vur­de­re Kuhns ev­ner som ch­eftra­e­ner, end de var i den klub, hvor Kuhn har til­bragt 10 år som as­si­stent. Men de må va­e­re klar over den risiko, de ta­ger med det kon­tro­ver­si­el­le valg.

For en risiko – det er val­get. Kuhn er ik­ke det sik­re kort. Her hav­de Hjul­mand el­ler for den sags skyld Mor­ten Wieg­horst va­e­ret me­re sik­re bud.

Det bli­ver vig­tigt for Kuhn at få an­sat et dyg­tigt hold om­kring sig. Kuri­øst nok af­ha­en­ger suc­ce­sen for den tid­li­ge­re as­si­stent i høj grad af, hvil­ke as­si­sten­ter han selv får til sin rå­dig­hed. Li­ge­som den af­ha­en­ger af, om han kan fin­de sig til ret­te i ram­pe­ly­set og un­der det pres, der vil va­e­re i en klub med sto­re mester­skab­sam­bi­tio­ner. De men­ne­ske­li­ge egen­ska­ber har Al­lan Kuhn. I de kom­men­de måneder fin­der vi ud af, om han og­så har de fag­li­ge til at va­e­re me­re end en as­si­stent.

Li­ge nu ved vi det ae­r­ligt talt ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.