DER­FOR FÅR DE V

BT - - BT GULD -

Erik Svi­at­chen­ko

Chri­stin­na Pe­der­sen

Den midtjy­ske må­l­mand fik i 2015 sit ab­so­lut­te gen­nem­brud i ver­dens sta­er­ke­ste is­ho­ck­ey­liga, NHL, hvor han hav­de en af liga­ens hø­je­ste red­nings­pro­cen­ter. Des­u­den var han det kla­re første­valg i må­let hos Ana­heim Ducks, der nå­e­de se­mi­fi­na­ler­ne i kam­pen om det pre­sti­ge­fyld­te Stan­ley Cup-tro­fae. I øv­rigt har han ik­ke sit ta­lent fra frem­me­de. Så­le­des har hans far, Ernst An­der­sen, spil­let på det dan­ske is­ho­ck­eylands­hold. Jeg sy­nes, at dan­ske idra­ets­u­dø­ve­re har kla­ret sig flot i 2015, og er blandt an­det im­po­ne­ret over Je­a­net­te Ot­te­sens VM-pra­e­sta­tio­ner og U21-fod­bold­lands­hol­dets ind­sats ved EM, hvor man spil­le­de sig i se­mi­fi­na­len og der­med kva­li­fi­ce­re­de sig til OL i Rio de Ja­neiro til som­mer.

Men den største be­drift stod Fre­de­rik An­der­sen ef­ter min me­nig alt­så for.

Ta­enk at han i ver­dens sta­er­ke­ste is­ho­ck­ey-liga, NHL, var en af de al­ler­bed­ste må­l­ma­end, og at han sam­men med hold­kam­me­ra­ter­ne i Ana­heim Ducks nå­e­de Stan­ley Cup-se­mi­fi­na­len. Det er alt­så pra­e­sta­tio­ner, der fortje­ner stor respekt, og som over­strå­ler det, dan­ske idra­ets­u­dø­ve­re i 2015 le­ve­re­de i min­dre sports­gre­ne.

Desva­er­re har jeg end­nu al­drig set Fre­de­rik i kamp fra til­sku­er­plad­ser­ne. Men får jeg chan­cen, ga­ran­te­rer jeg for, at jeg nok skal va­e­re der. Det er en stor op­le­vel­se at se is­ho­ck­ey li­ve. Blandt an­det har jeg gjort det i Ham­borg.

I øje­blik­ket nø­jes jeg med at se is­ho­ck­ey på tv. Her har jeg fle­re gan­ge set Fre­de­rik An­der­sen i ak­tion, og det har over­be­vist mig om, at mit valg er det rig­ti­ge. ’Jer­n­man­den fra Ma­ri­bo’ le­ve­re­de en stor pra­e­sta­tion, da han ved ka­jak-VM på van­det na­er den ita­li­en­ske by Mila­no bå­de vandt guld på 500 og 1000 me­ter-di­stan­cen. Her­med ero­bre­de han en ’doub­le’, som kun seks ro­e­re før ham har pra­este­ret. Selv an­gi­ver han skif­tet til un­gar­ske tra­e­ner Zol­tan Bakó som en va­e­sent­lig år­sag til be­drif­ten, der gør ham til et varmt bud på en olym­pisk me­dal­je­vin­der i Rio de Ja­neiro til som­mer. Dét, René Hol­ten Poul­sen pra­este­re­de ved VM, var unikt. Det er alt­så stort at bli­ve ver­dens­me­ster i en olym­pisk di­sci­plin, der kra­e­ver enor­me tek­ni­ske fa­er­dig­he­der. Det ved jeg selv. En en­kelt gang har jeg selv prø­vet at ro ka­jak, og det var alt­så me­get sva­ert.

Jeg stød­te på René ved OL i Lon­don for snart fi­re år si­den. Al­le­re­de den­gang var han su­per am­bi­tiøs og 100 pro­cent de­di­ke­ret til sin sport. Jeg var der­for sik­ker på, at han vil­le nå rig­tig langt i sin sport.

Til som­mer skal han til OL i Rio de Ja­neiro, og det skal jeg for­hå­bent­lig og­så. Jeg kun­ne rig­tig godt ta­en­ke mig at se ham i ak­tion på ka­jak-sta­dion. Men nu må vi se, om det lyk­kes.

Desva­er­re får jeg ik­ke mu­lig­hed for at hyl­de ham i Her­ning, hvis han vin­der BT Guld. Sam­men med en ra­ek­ke an­dre dan­ske bad­min­ton­spil­le­re er jeg ta­get til In­di­en for at del­ta­ge i lan­dets na­tio­na­le bad­min­ton-liga og er der­u­de i halvan­den uge. Det er før­ste gang, at jeg del­ta­ger i tur­ne­rin­gen. Men jeg er sik­ker på, at det bli­ver en spa­en­den­de og an­der­le­des op­le­vel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.