ORES STEM­MER

BT - - BT GULD -

Ni­co­le Broch Lar­sen

Sik­ke en som­mer. Ved ori­en­te­rings­lø­ber­nes ver­dens­mester­skab, der fo­re­gik i den lil­le skot­ske by For­res, vandt aar­hu­si­a­ne­ren guld i bå­de den in­di­vi­du­el­le sprint­di­sci­plin samt i sta­fet og sprint mix. Det ske­te nøj­ag­tig 16 år ef­ter, hun sik­re­de sig sin før­ste DM-ti­tel. Ma­ja Alm, der af me­di­et ’Wor­l­dofO’ blev kå­ret som ’ver­dens bed­ste ori­en­te­rings­lø­ber 2015’ med 40 pct. af stem­mer­ne, har nu vun­det sam­men­lagt tre EM- og syv VM-me­dal­jer. Jeg sy­nes, at Thor­b­jørn Ole­sens før­ste­plads ved Eu­ro­pe­an Tour-tur­ne­rin­gen ’Al­fred Dun­hill Links Cham­pions­hip’ på den le­gen­da­ri­ske St. An­drews-ba­ne i skot­ske Fi­fe var et fan­ta­stisk re­sul­tat. Der­for har jeg gi­vet ham to po­int i af­stem­nin­gen om BT Guld.

De tre po­int går til Ma­ja Alm, for­di det in­den for sam­me år alt­så ik­ke er hver­dagskost at vin­de tre VMguld­me­dal­jer. Hen­des pra­e­sta­tion ved VM-sta­ev­net i Skot­land over­strå­ler ef­ter min me­ning de re­sul­ta­ter, de ni an­dre kan­di­da­ter le­ve­re­de.

Hvad an­går mig selv, er jeg na­tur­lig­vis stolt over, at jeg i slut­nin­gen af sid­ste år blev kå­ret til ’Play­er of the Year’ på La­di­es Eu­ro­pe­an Tour af kol­le­ger­ne.

I øje­blik­ket be­fin­der jeg mig i Or­lan­do i USA, hvor jeg sam­men med 11 lands­holdskam­me­ra­ter er på tra­e­nings­lejr. Her er jeg frem til 12. ja­nu­ar og har der­for ik­ke mu­lig­hed for at del­ta­ge i af­te­nens sport­s­fest i Her­ning.

Na­e­ste tur­ne­ring bli­ver for mit ved­kom­men­de for­ment­lig i fe­bru­ar, når ISPS Han­da New Ze­aland Wo­men’s Open’ åb­ner den nye sa­e­son på La­di­es Eu­ro­pe­an Tour. Ni­ck­las Bendt­ner (fod­bold) Wil­li­am Kvist (fod­bold) Chri­sti­an Erik­sen (fod­bold) Kas­per Sch­mei­chel (fod­bold) Erik Svi­at­chen­ko (fod­bold) Lars Ja­cob­sen (fod­bold) Na­dia Na­dim (fod­bold) Hans Lind­berg (hånd­bold) Nik­las Lan­din (hånd­bold) René Toft Han­sen (hånd­bold) Ann Gre­te Nør­gaard (hånd­bold) Li­ne Jør­gen­sen (hånd­bold) Mi­cha­el Mør­køv (cyk­ling) Chris An­ker Sø­ren­sen (cyk­ling) Jakob Fuglsang (cyk­ling) Mi­cha­el Val­gren (cyk­ling) Jan­nik Han­sen (is­ho­ck­ey) Frans Ni­el­sen (is­ho­ck­ey) Lars El­ler (is­ho­ck­ey) Lot­te Fri­is (svøm­ning) Je­a­net­te Ot­te­sen (svøm­ning) Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen (svøm­ning) Chri­stin­na Pe­der­sen (bad­min­ton) Jan Ø. Jør­gen­sen (bad­min­ton) Marco Sø­ren­sen (mo­tor­sport) Kas­per Wint­her Jør­gen­sen (ro­ning) Ni­cki Pe­der­sen (spe­edway) Ni­els-Kri­sti­an Iver­sen (spe­edway) Ni­co­le Broch Lar­sen (golf) Thor­b­jørn Ole­sen (golf) Ab­di Hakim Ulad (at­le­tik) Sa­ra Slott Pe­ter­sen (at­le­tik) René Hol­ten Poul­sen (ka­jak) Pa­tri­ck Ni­el­sen (boks­ning) Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki (ten­nis) Jo­nas War­rer (sejlsport) Jo­nas Høgh-Chri­sten­sen (sejlsport) Mark O. Mad­sen (bryd­ning) Mi­cha­el Ma­ze (bord­ten­nis) An­na Ka­sprzak (rid­ning)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.