Så­dan ud­de­les BT Guld

BT - - BT GULD -

Re­dak­tio­nen på BT ud­va­el­ger 10 pra­e­sta­tio­ner, som har skilt sig ud i året, der gik. Det ske­te midt i novem­ber. Der­for var ver­dens­me­ster i La­ser Ra­di­al, An­ne Ma­rie Rin­dom, ik­ke med i be­tragt­ning.

Vi har ik­ke kun haft et øje på, hvem der vandt gul­det rundt om­kring. Vi har og­så haft et øje for, hvem det var, der virkelig hen­ryk­ke­de os, og hvem, der må­ske ik­ke har vun­det, men som vi al­li­ge­vel me­ner har pra­este­ret no­get ek­stra­or­di­na­ert i me­get sto­re sports­gre­ne.

De 40 med­lem­mer af jury­en gi­ver her­ef­ter hen­holds­vis 3, 2 og 1 po­int til de­res tre fa­vo­rit­ter blandt de 10. Man kan og­så, hvis man fø­ler for det, selv spil­le én kan­di­dat ind og gi­ve den­ne po­int. Det har nog­le af jury­med­lem­mer­ne og­så gjort i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.