En­gelsk fod­bolds un­der­ver­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG SKAL KOMMENTERE Ox­ford Uni­ted mod Swan­sea i FA Cup’en i mor­gen. Det er en af de man­ge ano­ny­me kam­pe i tred­je run­de, som er den run­de, hvor hol­de­ne fra Pre­mi­er Le­ague tra­e­der ind i tur­ne­rin­gen. Hvil­ket be­ty­der, at tur­ne­rin­gens be­vå­gen­hed kom­mer op på et helt an­det ni­veau end i de før­ste run­der.

Der er man­ge grun­de til at hol­de af kam­pe­ne i de en­gel­ske po­kal­tur­ne­rin­ger. Den pri­ma­e­re år­sag for mit ved­kom­men­de er, at det er vel­gø­ren­de at bli­ve min­det om hvor stor og mang­fol­dig, den en­gel­ske fod­bold er. Til dag­lig føl­ger de fle­ste af os jo kun med i Pre­mi­er Le­ague og må­ske lidt i the Cham­pions­hip, den na­est­bed­ste ra­ek­ke, men der er en ver­den uden­for. En ver­den med fuld­tids-pro­fes­sio­nel­le klub­ber, sto­re sta­dio­ner, eget lands­hold og ik­ke mindst svim­len­de til­sku­er­tal. MED UD­GANGS­PUNKT I Ox­ford Uni­ted vil jeg her ta­ge jer med på en tur i den en­gel­ske fod­bolds fa­sci­ne­ren­de un­der­ver­den.

For det før­ste har na­e­sten al­le de 92 klub­ber i det en­gel­ske liga-sy­stem på et el­ler an­det tids­punkt ramt en gul­dal­der el­ler er kom­met langt i en af de man­ge po­kal­tur­ne­rin­ger. I alt har 65 for­skel­li­ge klub­ber op­t­rå­dt i den bed­ste ra­ek­ke, mens FA Cup’en har haft 43 for­skel­li­ge vin­de­re. For Ox­ford Uni­teds ved­kom­men­de lig­ger klub­bens stor­heds­tid til­ba­ge i slut­nin­gen af 1980er­ne, hvor klub­ben til­brag­te fi­re sa­e­so­ner i den bed­ste ra­ek­ke, der den­gang hed First Di­vi­son. Des­u­den vandt Ox­ford Liga Cup’en i 1986 med en fi­na­le­sejr på 3-0 over Qu­e­ens Park Ran­gers. Net­op den tri­umf be­tød, at klub­ben skrev en­gelsk fod­bold­hi­sto­rie, da den i 2006 ryk­ke­de ud af den fjer­de­bed­ste ra­ek­ke. Her­med blev Ox­ford Uni­ted den før­ste og ene­ste klub, som har vun­det et Ma­jor Trop­hy og ryk­ke­de helt ud af liga-sy­ste­met. Et Ma­jor Trop­hy i Eng­land er mester­ska­bet, FA Cup’en el­ler Liga Cup’en. Jeg kan selv svagt hu­ske Ox­fords kor­te be­søg i det fi­ne sel­skab. Ox­ford blev altid kaldt ’hol­det fra uni­ver­si­tets­by­en’, og den se­ne­re Li­ver­pool-stjer­ne Jo­hn Al­drid­ge la­ve­de de fle­ste af må­le­ne.

Ox­ford Uni­teds op­hold i Con­fe­ren­ce Le­ague, der er den hø­je­ste ra­ek­ke uden for liga-sy­ste­met, va­re­de i fi­re on­de år, hvor­ef­ter man i 2010 kom til­ba­ge til Le­ague Two, hvor klub­ben sta­dig be­fin­der sig. I en­gelsk fod­bold er det så­dan, at man kan ryk­ke di­rek­te op, el­ler man kan ryk­ke op via et slut­spil mel­lem de na­est­bedst pla­ce­re­de hold i en gi­ven ra­ek­ke. På man­ge må­der er det mest be­kvemt at ryk­ke di­rek­te op, men det ul­ti­ma­ti­ve øn­ske i al­le en­gel­ske klub­ber er at ryk­ke op via de så­kald­te ’play of­fs’. For­di det in­de­ba­e­rer en fi­na­le på Wem­bley, og det ga­el­der helt ned i Con­fe­ren­ce Le­ague.

Da Ox­ford sik­re­de sig op­ryk­ning var det net­op i en play­of­f­fi­na­le, der blev vun­det med 3-1 over York for øj­ne­ne af 42.669 til­sku­e­re. Og det var til en kamp om op­ryk­ning fra den fem­te­bed­ste ra­ek­ke. Di­rek­te over­sat: Fra Jyl­lands­se­ri­en til Dan­marks­se­ri­en. I 2015 kom der 47.029 til den til­sva­ren­de kamp mel­lem Bri­stol Rovers og Grims­by. SOM DET FREM­GÅR, fortje­ner Wem­bley Sta­di­um be­teg­nel­sen fod­bol­dens Mek­ka. Det er en­hver en­gelsk fod­bold­fans drøm at se sit eget hold spil­le på det my­ti­ske sta­dion i den nord­ve­st­li­ge ud­kant af Lon­don, hvil­ket er ble­vet en god del let­te­re med åre­ne. Uden at det har mi­stet magi­en. Så­le­des er Ox­ford Uni­ted i den­ne sa­e­son nå­et frem til den så­kald­te Area Fi­nal i den spe­ci­el­le po­kal­tur­ne­ring for hol­de­ne i den tred­je­bed­ste og fjer­de­bed­ste ra­ek­ke. Her stø­der Ox­ford ind i Mil­lwall over to kam­pe om ret­ten til en plads i fi­na­len på Wem­bley 3. april. Og selv om der alt­så ’ba­re’ er ta­le om en po­kal­tur­ne­ring for de se­kun­da­e­re klub­ber, var der 72.315 til­sku­e­re til 2015-ud­ga­ven af fi­na­len i det, der kal­des Jo­hn­sto­ne’s Paint Trop­hy. Den blev i øv­rigt vun­det af Bri­stol Ci­ty med 2-0 over Walsall. På Ox­fords hold op­tra­e­der der en spil­ler, som hed­der Dan­ny Ro­se. Ik­ke at for­veks­le med Tot­ten­hams spil­ler af sam­me navn. Ox­fords Ro­se star­ter nok på ba­en­ken, men det er hel­ler ik­ke så va­e­sent­ligt. I den­ne sam­men­ha­eng er det va­e­sent­ligt, at han har va­e­ret an­fø­rer for det en­gel­ske lands­hold! Ja, alt­så det en­gel­ske C-lands­hold, der er et lands­hold for spil­le­re uden for liga­sy­ste­met. Det en­gel­ske Non Le­ague-lands­hold har ek­si­ste­ret si­den 1979 og har spil­let en lil­le hånd­fuld kam­pe på år­lig ba­sis li­ge si­den. Om det over­ho­ve­det bli­ver til fle­re, er i skri­ven­de stund tvivl­s­omt, for det en­gel­ske fod­bold­for­bund går med over­vej­el­ser om at ned­la­eg­ge hol­det. Den se­ne­ste kamp var en 2-1-sejr i ju­ni 2015 på ude­ba­ne over Ir­lands U21-lands­hold, så om ik­ke an­det kan C-lands­hol­det gå i gra­ven med et re­sul­tat, der jo rent fak­tisk vi­ser, at hol­det har et vist ni­veau.

Når Ox­ford i mor­gen mø­der Pre­mi­er Le­ague-hol­det fra Swan­sea i FA Cup’en, er det selvsagt en stor be­gi­ven­hed, men den er så­ma­end ik­ke så me­get stør­re end det, spil­ler­ne op­le­ver til dag­lig. Ja­vel, der for­ven­tes ta­et på fuldt hus på Kas­sam Sta­di­um, men det var der og­så så sent som for et par uger si­den på Boxing Day.

Her var der 9.683 til­sku­e­re til kam­pen mel­lem Ox­ford Uni­ted og Exe­ter!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.