Zi­da­ne går i Gua Zi­ne­di­ne Zi­da­ne Ro­ber­to Man­ci­ni

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

der kun har en smu­le tra­e­ne­rer­fa­ring fra Re­al Madrids B-hold Ca­stil­la, i ste­det for at hen­te en ny mand ind ude­fra. Ik­ke en ny idé Den idé er ik­ke re­vo­lu­tio­ne­ren­de. I ny­e­re tid er det en løs­ning, som man­ge klub­ber har valgt, og Pep Gu­ar­di­o­la ly­ser uden tvivl som nu­ti­dens kla­re­ste ek­sem­pel fra ti­den som først spil­ler i Bar­ce­lo­na, si­den tra­e­ner for Bhol­det og en­de­lig suc­ces­rig første­hold­stra­e­ner for ’Blau­gra­na’.

På dis­se sider gi­ver BT dig et ud­pluk af ek­semp­ler fra tra­e­ner­ver­de­nen, der min­der om Zi­da­ne og Gu­ar­di­o­la.

som spil­ler i Ju­ven­tus og de­fi­ne­re­de sig må­ske isa­er som en af ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re i Re­al Madrid i de suc­ces­ful­de Ga­la­cti­cos-år fra 2001-2006. Nu er han så klar til at la­ve en ’Gu­ar­di­o­la’ ef­ter at ha­ve va­e­ret as­si­stent for Re­al Madrids første­hold og tra­e­ner for B-hol­det Ca­stil­la, men der fin­des stem­mer, som ik­ke er be­gej­stre­de for Fl­oren­ti­no Pe­rez’ be­slut­ning. En af dem er Ot­t­mar Hitz­feld, der tord­ne­de mod val­get af Zi­da­ne for tre da­ge si­den i den schweizi­ske avis Bli­ck og kald­te det ’for­rykt’. »Det hand­ler om, hvor­vidt man har den nød­ven­di­ge le­der-au­to­ri­tet. Zi­da­ne har in­gen er­fa­ring som tra­e­ner på det­te ni­veau, og nu skal han tra­e­ne nog­le af de største nav­ne i ver­den,« sag­de Hitz­feld. Zi­da­ne fik sin UEFA Pro tra­e­n­er­li­cens for un­der et år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.