S

BT - - INTERVIEW - Hel­le Lho Han­sen

om te­e­na­ger var James Pri­ce på slan­ke- og ud­ren­sel­ses-kur. I ti da­ge spi­ste han ik­ke an­det end bru­ne ris med se­samsalt og so­ja. Han tab­te 8-10 ki­lo, men fejre­de re­sul­ta­tet med et ‘ve­ri­ta­belt ae­de­gil­de’ og kort ef­ter var kiloene til­ba­ge på plads.

I mad­pro­gram­mer på DR har han i åre­vis sva­er­get til god mad, med mas­ser af smag og ‘husk det nu… ri­ge­ligt smør’. Men i vir­ke­lig­he­den har livs­ny­de­ren of­te tabt til va­egt­vog­te­ren.

»Det hav­de va­e­ret skønt at kun­ne spi­se som en me­je­ta­er­sker og va­e­re tynd som en jagt­hund,« si­ger James Pri­ce.

Men tv-va­er­ten, kom­po­ni­sten og ko­ge­bogs­for­fat­te­ren har med eg­ne ord altid va­e­ret en ‘rund­ling’. Ris­ku­ren var blot ét af man­ge for­søg på at ta­be sig. I ti­dens løb har han og­så va­e­ret på pul­ver­kur, gra­pe­frugt­kur, Rigs­ho­spi­ta­lets 13-da­ges kur og sup­pe­kur.

»Min barn­dom var et liv i en­ten to­tal ef­ter­gi­vel­se, hvor man ba­re hyg­ge­de sig, spi­ste og drak, li­ge hvad man hav­de lyst til, el­ler de aske­ti­ske pe­ri­o­der, før mir mor skul­le spil­le på det kon­ge­li­ge te­a­ter i et lil­le bit­te kostu­me. Far or­ke­de det ik­ke rigtigt, men jeg var ik­ke en ma­ger jagt­hund, så jeg kom med på slan­ke­ku­re­ne.«

Han har tabt sig – mas­ser af gan­ge. Og ta­get på igen – li­ge så man­ge gan­ge.

»Jeg er ik­ke så­dan én, der sprin­ger på ba­de­va­eg­ten hve­ran­den dag og går op i gram. Det er me­re for­nem­mel­sen af, at nu stram­mer den skjor­te for me­get.«

Li­ge nu drøm­mer han om at smi­de 15 kg.

»Fo­re­stil dig, at du går rundt med 7-8 ki­lo ma­elk i hver hånd i en pla­stikpo­se, det er be­la­sten­de. Det sla­e­ber jeg rundt på he­le ti­den,« si­ger han, der be­gyn­der at kun­ne ma­er­ke, at pri­sen for det go­de liv er øm­me knae og et kor­pus, der er lidt stør­re, end han bry­der sig om.

»Jeg var nå­et der­til, hvor jeg ik­ke skul­le op i stør­re livvid­de el­ler stør­re skjor­te. Nu skul­le jeg den an­den vej.«

Ik­ke på kur

Han er ik­ke på kur. Det har han prø­vet og er­fa­rin­ger­ne er dår­li­ge. »Ku­re med man­ge for­bud skal man ik­ke va­e­re på i alen­lan­ge pe­ri­o­der, for så be­gyn­der man at sny­de,« si­ger han. I ste­det han har fun­det vej­en til en for ham sun­de­re livs­fø­rel­se, som han er ret til­freds med. Mo­del­len hed­der bøn­ne­ku­ren og er ik­ke na­er så trist, som den ly­der. I al sin ba­na­li­tet kra­e­ver den, at James Pri­ce ud­skif­ter brød, pas­ta og ris med bøn­ner – i en el­ler an­den form.

Ik­ke he­le ti­den og altid. Men når han sy­nes, at han tra­en­ger, ta­ger han en må­ned med bøn­ner. Det hja­el­per.

Han er sta­dig rund, men ik­ke så rund, som han har va­e­ret. For ind­til vi­de­re har han tabt sig ½ til 1 kg om ugen i de pe­ri­o­der, hvor han har fulgt ku­ren.

»Det er ri­ge­ligt for mig. Det gør ik­ke no­get, at rut­sje­ba­nen har små bug­ter, ba­re den be­va­e­ger sig den rig­ti­ge vej. Jeg har ik­ke travlt,« si­ger han til­freds.

Dyrk sma­gen

I sin nye bog ‘Uden smør og fløde’ in­spi­re­rer han an­dre til at spi­se sundt – med ny­del­se. Bud­ska­bet er, at det er mu­ligt at le­ve sundt uden at sul­te sig el­ler bli­ve ulyk­ke­lig – hver­ken i mun­den el­ler sin­det. Kun­sten er ik­ke at gå på kom­pro­mis med livsnyderens største fix – sma­gen.

»Fedt ba­e­rer smag. Ta­ger du alt fedt ud af ma­den, fjerner du og­så no­get smag. Men det er ik­ke fed­tet selv,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.