For­bra­en­din­gen D

BT - - SLANK -

et bed­ste og sun­de­ste va­egt­tab får du ved at spi­se så sundt som mu­ligt og så råt som mu­ligt. Det sa­et­ter din for­bra­en­ding na­tur­ligt i vej­ret, for­di din krop og cel­ler bedst kan ar­bej­de med mad, der ik­ke er for­ar­bej­det til uken­de­lig­hed.

Gen­nem mit ar­bej­de med kost og va­egt­tab kan jeg se, at jo fle­re grønt­sa­ger, frugt, ba­er, nød­der og ker­ner mi­ne kli­en­ter spi­ser, jo hur­ti­ge­re ta­ber de sig. Det er ik­ke, den ene­ste bonus – ener­gi­en og sund­he­den bli­ver og­så øget va­e­sent­ligt og kli­en­ter­ne slip­per af med syg­dom­me ef­ter nog­le måneder. Rå og uop­var­met mad kan gø­re un­der­va­er­ker for de fle­ste.

Ta­enk på din krop som en bank, hvor du sa­et­ter pen­ge ind (ener­gi i form af sund mad), og hvor der ger­ne skal va­e­re over­skud, hvis der plud­se­lig kom­mer en ufor­ud­set reg­ning (syg­dom). Hvis din kon­to kon­stant er i nul, el­ler i un­der­skud, så ved du godt, hvad der sker. Før el­ler si­den bli­ver du syg, og en syg krop, der er i un­der­skud af sund ener­gi, bli­ver og­så hur­tigt en over­va­eg­tig, tra­et og dra­e­net krop, der på­vir­ker din men­tale ba­lan­ce.

Sun­dest mad

I 2011 of­fent­lig­gjor­de for­ske­re fra Har­vard et stu­die, hvor de un­der­søg­te, om var­me­til­be­redt mad er let­te­re op­ta­ge­lig og der­med sun­de­re end rå mad. De la­ve­de de­res un­der­sø­gel­ser af ener­gi­op­ta­get ved at fodre mus med hen­holds­vis kød og sø­de kar­to­f­ler, der var be­hand­let på fi­re for­skel­li­ge må­der:

Det vi­ste sig, at de mus, der hav­de spi­se kogt el­ler most mad, tog me­re på end mus, der hav­de få­et rå mad. Den ek­stra va­egt tol­ke­de for­sker­ne som et ud­tryk for, at ener­gi­ud­byt­tet er stør­re i fø­de­va­rer, der er til­be­red­te, og at det var sundt.

Men jeg op­le­ver, at når mi­ne kli­en­ter over­ve­jen­de spi­ser var­me­til­be­redt mad, så er de­res ener­gi lav, og de har sva­ert ved at slan­ke sig – og det er be­stemt ik­ke sundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.