Få suc­ces med dit nytårs­for­sa­et

Nytå­ret er an­led­ning til at sa­et­te nye mål for sig selv. For man­ge en­der det i kortva­rig suc­ces el­ler et ne­der­lag. Tra­en din op­ma­er­k­som­hed og få suc­ces

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Jeg skal ta­be mig 10 ki­lo, kvit­te smø­ger­ne el­ler lø­be en tur hver dag. Så­dan ly­der nog­le af de ty­pi­ske nytårs­for­sa­et. Et nyt års be­gyn­del­se er en god sym­bolsk lej­lig­hed til at gø­re op med gam­le va­ner og im­ple­men­te­re nye f.eks. en sun­de­re livs­stil. Men der er man­ge fald­gru­ber. Vil du ger­ne lyk­kes med dit nytårs­fort­sa­et så la­es med her: Men­ne­sker har brug for ud­for­drin­ger, mål og suc­ces­op­le­vel­ser for at styr­ke vo­res selv­til­lid. Men forsk­nin­gen vi­ser, at di­ne op­ma­er­k­som­heds­stra­te­gi­er er af­gø­ren­de for, om det vil lyk­ke­des for dig at nå di­ne mål.

Skum­fi­dus-for­søg

Det be­røm­te ’skum­fi­dus’-for­søg fra 1970 vi­ser, hvor vig­tigt vil­jestyr­ke og im­puls­kon­trol er, for at vi kan nå vo­res mål. I for­sø­get blev 32 bør­ne­ha­vebørn ud­sat for et di­lem­ma: ’Du kan spi­se én skum­fi­dus med det sam­me. El­ler ven­te 10-20 min. og få he­le to skum­fi­du­ser’. Bør­ne­ne blev op­ta­get på vi­deo, og det er ty­de­ligt, hvor­dan de fle­ste kaemper med at over­vin­de de­res im­puls til ba­re at hap­se den før­ste skum­fi­dus med det sam­me. Ca. halv­de­len af bør­ne­ne over­vandt im­pul­sen og op­nå­e­de de to skum­fi­du­ser. Si­den er for­sø­get blev fulgt op. For­sker­ne fulg­te bør­ne­ne ind i vok­se­nal­de­ren, hvor det vi­ste det sig, at de børn, der hav­de vil­jestyr­ke nok til at mod­stå de­res umid­del­ba­re im­pul­ser i stør­re ud­stra­ek­ning end de an­dre børn for­må­e­de at gen­nem­fø­re la­en­ge­re ud­dan­nel­ser, over­vin­de af­ha­en­gig­hed af al­ko­hol el­ler ci­ga­ret­ter og und­gå kri­mi­na­li­tet. Re­sul­ta­ter­ne fra skum­fi­dus-for­sø­get gi­ver god me­ning. Hvis vi skal lyk­ke­des med vo­res mål f.eks. nytårs­fort­sa­et­tet, er det vig­tigt at kun­ne til­si­desa­et­te sit umid­del­ba­re be­hov og fri­stel­ser, som f.eks. at spi­se os ma­et­te i skum­fi­du­ser, ry­ge ci­ga­ret­ter el­ler bli­ve hjem­me på so­fa­en i ste­det for at ta­ge den kol­de lø­be­tur.

Tra­en din op­ma­er­k­som­hed

Men vil­jestyr­ke er ik­ke nok. I et helt nyt og me­get in­ter­es­sant skum­fi­dus-for­søg blev halv­de­len af bør­ne­nes op­ma­er­k­som­hed tra­e­net, før de blev stil­let over for di­lem­ma­et om at va­el­ge – én el­ler to skum­fi­du­ser. Op­ma­er­k­som­heds­tra­e­nin­gen vi­ste go­de re­sul­ta­ter f.eks. hos ADHDram­te, der of­te har pro­ble­mer med at sty­re de­res im­pul­ser. In­ter­es­sant nok vi­ste for­sø­get, at de børn, der hav­de tra­e­net de­res op­ma­er­k­som­hed, var langt bed­re til at mod­stå fri­stel­sen til at spi­se den før­ste skum­fi­dus end an­dre. Skum­fi­dus-for­sø­ge­ne gi­ver os vi­den om, at op­ma­er­k­som­he­den er cen­tral for im­puls­kon­trol og for, at vi kan gen­nem­fø­re stør­re mål. Den go­de nyhed er, at den­ne ev­ne kan tra­e­nes – bå­de hos bør­ne­ha­vebørn og hos os, der nu sid­der og la­ver nytårs­for­sa­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.