’Jeg el­sker ’X Fa­ctor’

Men sku­e­spil­ler Mads Wil­le, der spil­ler Grev Dit­mar i ’Ba­de­ho­tel­let’, in­dø­ver altid si­ne replik­ker til Mi­les Da­vis

BT - - BOG-FIX - Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du altid i tv? Hvad ser du al­drig i t

Det er en kom­bi­ne­ret rej­se­bog og ko­ge­bog, som jeg har få­et af min svi­ge­r­in­de. Den er skre­vet af nog­le dan­ske­re, der har va­e­ret på run­drej­se i Sy­ri­en.« »Jeg lyt­ter til Ra­dio 24/7 i bi­len. Først var det mest un­der­hold­ning. Men man får og­så en mas­se in­for­ma­tion og så er ’Den kor­te ra­dio­a­vis’ helt fan­ta­stisk.« »Min ab­so­lut­te fa­vo­rit­pla­de er ’Kind of Blue’ med Mi­les Da­vis. Det er fan­ta­stisk, in­stru­men­tal ja­zz. Jeg lyt­ter of­te, når jeg øver mig på mi­ne replik­ker. Lyt­ter jeg til mu­sik med tek­ster, kan det va­e­re sva­ert at hu­ske replik­ker­ne. Mi­les Da­vis’ in­stru­men­tale ja­zz er per­fekt. Jeg kan og­så altid lyt­te til Frank Si­na­tra.« »Den sid­ste film, jeg så var den sven­ske ’For­ce Ma­j­eu­re’. Det er en fan­ta­stisk film – og en ge­ni­al be­skri­vel­se af, hvad det be­ty­der at va­e­re en mo­der­ne mand.«

»Der er man­ge, men jeg el­sker sci-fi film – mi­ne fa­vo­rit­ter er bl.a. ’Bla­de Run­ner’ og he­le ’Ali­en’-se­ri­en. ’In­ter­stel­lar’ af Chri­stop­her No­lan er og­så en ren ge­ni­streg. Det er selv­føl­ge­lig en film, men sam­ti­dig og­så na­er­mest et ek­si­sten­ti­a­lis­tisk digt.« »Som sku­e­spil­ler og te­a­ter­chef er det mest te­a­ter­ar­bej­de, jeg ser på sce­nen. Men til min svi­ger­fars 70-års fødselsdag spil­le­de hans dren­ge New Or­le­ans ja­zz. Som yn­gre spil­le­de jeg selv trom­mer i et pun­kro­ck-band. »Nu bli­ver det ja­zzet igen. Jeg el­sker ja­zz. Til årets ’Ja­zz Festi­val’ i Kø­ben­havn så jeg bl.a. brød­re­ne Hess – Ni­ko­laj og Mik­kel. De var fan­ta­sti­ske.« »Jeg el­sker sim­pelt­hen ’X Fa­ctor’ og al­le an­dre ta­lent­pro­gram­mer og ser og­så den en­gel­ske ver­sion. Der er ét el­ler an­det magisk ved dét øje­blik, hvor men­ne­sket op­le­ver sit mu­si­kal­ske gen­nem­brud. Det er sim­pelt­hen så rø­ren­de. Det er min ’gu­ilty plea­su­re’.« »Jeg ser kun strea­m­ing­ka­na­ler og tv ’on de­mand’. Så jeg ser kun det, jeg har lyst til.«

We­e­kend - 09.01.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.