SÆT HEN­RIK NED I LØN

BT - - NYHEDER -

LUKSUS- PEN­SION

Prins Hen­rik har kun ét ar­ran­ge­ment i før­ste del af ja­nu­ar, og det er en jagt­tur i Gribs­kov den 14. ja­nu­ar. Sam­ti­dig var han hel­ler ik­ke med til to af nytårs­t­afl er­ne, li­ge­som han og­så glim­re­de ved sit fra­vær, da dron­ning Mar­gret­he kør­te fra Ama­li­en­borg til Chri­sti­ans­borg Slots­plads og re­tur i ons­dags i guld­ka­ret.

Trods den lil­le ar­bejds­byr­de for­bli­ver ser­vi­ce­ni­veau­et i top. Prins­ge­ma­len be­hol­der nem­lig sin hof­chef på del­tid og pri­vat­se­kre­tæ­ren. Det op­ly­ser hoff ets øko­no­mi­chef Sø­ren W. Kru­se til BT.

» Prins­ge­ma­len har fort­sat brug for ad­mi­ni­stra­tiv hjælp, blandt an­det til ar­bej­det med si­ne pro­tek­tio­ner, som prins­ge­ma­len vil fort­sæt­te med at ha­ve, « si­ger han.

Hvor­for har prins­ge­ma­len sta­dig brug for en hof­chef på del­tid og pri- vat­se­kre­tær på fuld tid nu, hvor han ik­ke læn­ge­re har of­fi ci­el­le plig­ter?

» Som nævnt i kon­ge­hu­sets pres­se­med­del­el­se vil prins­ge­ma­len be­hol­de ho­ved­par­ten af si­ne pro­tek­tio­ner og æres­hverv, og Prins­ge­ma­len vil som hidtil del­ta­ge i en bred vift e af gø­re­mål bl. a. in­den for kunst og kul­tur, « si­ger han.

Sø­ren W. Kru­se for­kla­rer og­så, hvor­for prins­ge­ma­len ik­ke går ned i apa­na­ge.

» Langt ho­ved­par­ten af apa­na­gen bli­ver brugt til løn­nin­ger, ind­ven­digt ved­li­ge­hold på slot­te­ne, el, vand, var­me samt of­fi ci­el­le ar­ran­ge­men­ter, be­søg og rej­ser. Dis­se ud­gift er æn­dres der ik­ke på. Så prins­ge­ma­len har ik­ke ot­te mil­li­o­ner kro­ner, som han selv rå­der over, « si­ger han.

» For at si­ge det populært, så blot for­di, der er en tal­ler­ken min­dre til et statsbesøg el­ler ar­ran­ge­ment, be­ty­der det ik­ke no­get i for­hold til Kon­ge­hu­sets sam­le­de øko­no­mi, « si­ger han. De sam­me om­kost­nin­ger De knapt ot­te mil­li­o­ner kro­ner sva­rer til de ti pro­cent af dron­ning Mar­gret­hes sam­le­de apa­na­ge på 78,5 mil­li­o­ner kro­ner.

» En min­dre del af de pen­ge ta­ges ud til ‘ ik­ke of­fi ci­el­le om­kost­nin­ger’, « for­tæl­ler Sø­ren W. Kru­se.

Iføl­ge kon­ge­hu­sets års­rap­port for 2014 tog par­ret 10,1 mil­li­o­ner kro­ner ud til sig selv i 2014. Hvor­dan det kon­ge­li­ge æg­te­par de­ler de pen­ge, ved de kun selv.

» Men en del af pen­ge­ne går dog til pri­vat­se­kre­tæ­rer, driftsom­kost­nin­ger på Grå­sten Slot og drift s- og ved­li­ge­hold af Mar­se­lis­borg Slot, som be­trag­tes som pri­vat bo­lig, « for­tæl­ler Sø­ren Kru­se.

» Det lig­ger i sva­re­ne på de tid­li­ge­re spørgs­mål. Der for­ven­tes ik­ke ned­gang i kon­ge­hu­sets sam­le­de ak­ti­vi­tets­ni­veau og der­med om­kost­nin­ger, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.