Hel­bre­det svig­ter

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 10. JA­NU­AR 2016 me ci­tat tast o klod­ser og et mrum

KRÆF­TER­NE SVIG­TER Som be­skre­vet på dis­se si­der, me­ner et stort fl er­tal af dan­sker­ne, at det er helt o. k., at prins Hen­rik går på pen­sion nu. Helt præ­cist 69 pro­cent, iføl­ge BTs Gal­lup- un­der­sø­gel­se.

Og selv­om det mu­lig­vis var over­ra­sken­de, at det blev meldt ud i en nytårs­ta­le, så har 2015 væ­ret et tur­bu­lent år for prins­ge­ma­len, der ud­over en frem­skre­den al­der og­så er tyn­get af fl ere fy­si­ske ska­van­ker.

Der­for kan pen­sio­ne­rin­gen sy­nes lo­gisk.

Mest op­sigtsvæk­ken­de i 2015 var nok, at han ude­blev fra Dron­nin­gens 75- års fød­sels­dag i april på grund af in­fl uen­za. Men prins­ge- ma­len var dog ik­ke me­re syg, end at han fl øj til Ve­ne­dig da­gen eft er Dron­ning Mar­gret­hes sto­re fød­sels­dags­fest på Fre­dens­borg Slot. Se­ne­re for­tal­te han til BT, at der var ta­le om bron­ki­tis. Hvor­for kun prins­ge­mal? 2015 var og­så året, hvor he­le kon­ge­snak­ken kom op at ven­de igen på et pres­se­mø­de med hol­land­ske jour­na­li­ster i fe­bru­ar må­ned. Her for­tal­te prins Hen­rik, at han al­drig no­gen­sin­de vil for­stå og ac­cep­te­re, at han kun er prins­ge­mal og ik­ke kon­ge­ge­mal. En ty­de­lig­vis pe­ni­bel si­tu­a­tion for dron­ning Mar­gret­he.

Hvor­for skal jeg væ­re un­der min ko­ne? Hvor­for? lød det fra prins­ge­ma­len på et spørgs­mål, som hand­le­de om det ter­r­or­an­greb, der li­ge hav­de fun­det sted i Pa­ris ugen in­den.

Den me­gen virak om prins­ge­ma­lens ud­ta­lel­ser be­tød blandt an­det, at han ved of­fi ci­el­le ar­ran­ge­men­ter eft er­føl­gen­de blev skær­met af for pres­sen. Da han kort eft er kon­ge­snak­ken blev kå­ret til årets hund­e­ven ved en hund­eud­stil­ling i Hil­le­rød, måt­te den ven­ten­de pres­se ik­ke stil­le spørgs­mål til prins­ge­ma­len. Kun fo­to­gra­fer­ne kom­me tæt på.

Og­så ved re­gent­par­rets år­li­ge be­søg i Grøn­land se­ne­re på året blev det blandt jour­na­li­ster­ne be­mær­ket, at han blev mands­op­dæk­ket, så jour­na­li­ster­ne ik­ke kun­ne kom­me for tæt på. Der­u­d­over skul­le han og­så ha­ve me­get hjælp til at kom­me rundt i det ujæv­ne ter­ræn.

Og han har da og­så sto­re fy­si­ske ska­van­ker at slæ­be rundt på. Han er dår­ligt gå­en­de, har gigtsyg­dom­men po­da­gra, han er over­væg­tig, og han har li­ge­som sin ko­ne dø­jet med dår­lig ryg. I 1995 blev han ope­re­ret for en dis­kuspro­laps.

Syg­dom er iføl­ge den of­fi ci­el­le mel­ding fra kongehuset ik­ke år­sag til, at han nu væl­ger pen­sio­ni­st­til­væ­rel­sen til. En æl­dre, træt her­re Dron­nin­gens tid­li­ge­re hof­da­me Ca­mil­la Ca­stenski­old me­ner dog, at hel­bre­det har be­ty­det no­get for be­slut­nin­gen.

» Han er ble­vet me­re og me­re træt, har svært ved at gå op og ned på Dan­ne­brog ( kon­ge­ski­bet red.). Det kni­ber sør­me med det bentøj eft er­hån­den. Og han kan slet hel­ler ik­ke stå op så læn­ge. Dron­nin­gen sid­der jo og­så ned nu un­der nytårs­ku­ren. Han kan må­ske ik­ke me­re. Han er jo og­så ved at bli­ve en æl­dre her­re, « si­ger hun.

Og hans syg­dom­me har da og­så væ­ret et pro­blem for dron­ning Mar­gret­he.

» I min tid var der gan­ge, hvor han plud­se­lig ik­ke kom, for­di han hav­de det for dår­ligt. Og når der er et helt pro­gram, der skal kø­res, er det jo ik­ke så smart hel­ler, at han plud­se­lig får til­bage­fald. For he­le den halv­del, han skul­le ta­ge sig af, den vir­ker så ik­ke. Og så står der nog­le skuff ede men­ne­sker. Det und­går man nu ved at si­ge, at han ik­ke er der, « si­ger hun.

Kort eft er at dron­ning Mar­gret­he hav­de for­talt dan­sker­ne om prins Henriks pen­sions­pla­ner, send­te kongehuset en pres­se­med­del­el­se ud. Her­af frem­går det, at prins Hen­rik frem­over ‘ ik­ke del­ta­ger i en ræk­ke of­fi ci­el­le ar­ran­ge­men­ter og be­gi­ven­he­der, blandt an­det nytårs­ku­re, Fol­ke­tin­gets åb­ning, am­bas­sa­dør- mod­ta­gel­ser og statsbesøg i ud­lan­det.’ Til gen­gæld vil han sta­dig del­ta­ge ‘ i ar­ran­ge­men­ter af of­fi ci­el ka­rak­ter’ li­ge­som han vil ‘ be­hol­de langt ho­ved­par­ten af si­ne pro­tek­tio­ner og æres­hverv’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.