Dron­nin­gen skal lø­be hur­ti­ge­re

BT - - NYHEDER -

Prins­ge­ma­lens nye pen­sio­ni­st­til­væ­rel­se er en ord­ning, hvor han selv kan væl­ge til og fra eft er for­godt­be­fi nden­de.

» Han har på en el­ler an­den må­de gi­vet sig selv en tilvalgs­ord­ning. Der er ik­ke no­get juri­disk i det her på den må­de, at der er ud­stedt et of­fi ci­elt do­ku­ment om, at han nu del­ta­ger i det og det. Så selv­om det er meldt ud, at han ik­ke vil del­ta­ge i ek­sem­pel­vis statsbesøg i ud­lan­det, så ved vi ik­ke helt, hvor­når vi ser no­get til ham, og hvor­når han bli­ver væk. Det er no- get, han helt selv be­stem­mer, « si­ger hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Iføl­ge Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen skal Dron­nin­gen nu til at lø­be hur­ti­ge­re.

» Når vi ser på ar­bejds­mæng­den, så bli­ver den helt klart stør­re for re­sten af kongehuset, nu hvor dron­ning Mar­gret­he ek­sem­pel­vis skal ale­ne på statsbesøg. For det er spe­ci­elt den ty­pe ar­ran­ge­men­ter, han ik­ke kom­mer til at del­ta­ge i me­re, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.