Dan­sker­ne er godt nok ble­vet hår­de!

BT - - NYHEDER -

UDVISNINGSSAG ri­o­der hav­de ar­bej­det me­re end de 15 ti­mer om ugen, som det er til­ladt at ar­bej­de ved si­den af stu­di­et.

Me­re præ­cist skal det dre­je sig om 1,5 ti­mer me­re om ugen i pe­ri­o­der - el­ler 90 mi­nut­ter, som den sto­re bri­ti­ske avis be­mær­ker - som Ma­ri­us You­bi hav­de brugt på det ren­gø­rings­job, han hav­de ved si­den af stu­di­et, hvor han kla­re­de sig me­re end godt. Mas­ser af 12- tal­ler Ma­ri­us You­bi, der op­rin­de­ligt stam­mer fra det afri­kan­ske land Ca­mero­un, hø­ste­de nem­lig 12- tal­ler på stri­be og var ble­vet be­skre­vet som en frem­ra­gen­de stu­de­ren­de. Men det var, som The Gu­ar­di­an og­så har op­da­get, ik­ke nok til at hol­de ham i lan­det.

Den bri­ti­ske avis no­te­rer sig og­så den un­der­skrift­sind­sam­ling, som med over 18.000 un­der­skrif­ter for­søg­te at be­hol­de Ma­ri­us You­bi i lan­det. Og her bli­ver det be­mær­ket, at Ma­ri­us You­bi selv måt­te be­ta­le en stor del af pri­sen for at stu­de­re i Dan­mark, hvil­ket han net­op be­tal­te med pen­ge­ne fra del­tids­ar­bej­det, som i sid­ste en­de be­tød, at han måt­te for­la­de Dan­mark.

The Gu­ar­di­an be­skri­ver og­så i ar­tik­len, hvor­dan Dan­mark, med Dansk Fol­ke­par­tis frem­gang ved fle­re valg, har ’ skær­pet sin hold­ning til ud­læn­din­ge de se­ne­ste år’. Og det kan i ar­tik­len nær­mest kob­les i li­ge li­nie til ud­vis­nin­gen af Ma­ri­us You­bi.

Læn­ge­re ne­de i ar­tik­len be­skri­ver avi­sen og­så de se­ne­ste må­ne­ders de­bat ved­rø­ren­de kon­fi­ske­ring af flygt­nin­ges vær­di­er, når de kom­mer til Dan­mark. Og den græn­se­kon­trol, som bå­de Dan­mark og Sve­ri­ge har ind­ført for at kon­trol­le­re an­tal­let af flygt­nin­ge og asylan­sø­ge­re. To hi­sto­ri­er, der og­så har nå­et det sto­re ud­land.

The Gu­ar­di­ans hi­sto­rie om Ma­ri­us You­bi er ef­ter­føl­gen­de ble­vet dis­ku­te­ret på di­ver­se so­ci­a­le me­di­er og fora. Her sy­nes der at væ­re to ved­hol­den­de hold­nin­ger. Den ene, at Dan­mark ef­ter­hån­den er ble­vet ri­me­lig hård­hæn­det over for ud­læn­din­ge, mens den an­den er, at man selv­føl­ge­lig skal føl­ge loven og at an­dre lan­de har lig­nen­de love.

En bru­ger på Red­dit skri­ver: ’ Jesus, dan­sker­ne er lidt hår­de. Ar­bej­de halvan­den ti­me over tids­græn­sen? Der må væ­re nog­le sank­tio­ner, før man bli­ver ud­vist.’

En an­den skri­ver: ’ Det er me­get hårdt. I det mind­ste har han ( Ma­ri­us You­bi, red.) en god ar­bejds­moral og le­ver ik­ke af sta­tens støt­te.’

Men det er som nævnt ik­ke kun støt­te til Ma­ri­us You­bi. Fle­re på­pe­ger og­så, at man na­tur­lig­vis skal føl­ge loven.

En bru­ger skri­ver: ’ Og hvad så? Al­le an­dre skal og­så føl­ge reg­ler­ne.’ Mens an­dre bru­ge­re for­kla­rer, at ek­sem­pel­vis USA og Au­stra­li­en har lig­nen­de love. ’ Jeg er ked af det’ I for­bin­del­se med af­rej­sen til Ca­mero­un tal­te Ma­ri­us You­bi med DR. Og han var na­tur­lig­vis me­get skuf­fet.

» Jeg er ked af det og skuf­fet, ar­bej­det er jo spildt. Det er jo fi­re et halvt år, der ry­ger ud her. Jeg når ik­ke en­gang at si­ge far­vel til min na­bo, for hun sover jo nu, « sag­de Ma­ri­us You­bi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.