’ Jeg var ut­ro

BT - - NYHEDER -

AT­TEN­TAT men det er se­ne­re ble­vet be­kræf­tet, at der er ta­le om to østri­ge­re og en sven­sker. De be­væb­ne­de mænd kom, iføl­ge de egyp­ti­ske myn­dig­he­der, ind på ho­tel­let gen­nem en re­stau­rant, der lig­ger ud til ga­den.

Iføl­ge Sam­mie Olovs­son var bry­de­kam­pen med ger­nings­man­den over­stå­et i lø­bet af få se­kun­der. Der­ef­ter løb ger­nings­man­den med sin kom­pag­non vi­de­re ind på ho­tel­let, mens Sam­mie Olovs­son sam­men med sin far flyg­te­de ud på ga­den.

» Jeg var me­get hel­dig med, at han var så dår­lig til at hånd­te­re en kniv. Hav­de han væ­ret ba­re lidt tæt­te­re på hal­sen, hav­de jeg nok få­et skå­ret min ar­te­rie over, « si­ger Sam­mie Olovs­son iføl­ge Ritzau. Cir­ka 50 dan­ske­re på ho­tel­let Hurg­ha­da er en po­pu­lær fe­ri­e­desti­na­tion, som og­så lok­ker dan­ske­re til Egyp­ten, og iføl­ge Apol­lo Rej­ser holdt cir­ka 50 dan­ske­re fe­rie på ho­tel Bel­la Vis­ta.

BT har talt med Wi­o­la Gorska fra Kø­ge, som flyg­te­de fra ho­tel­let sam­men med sin 14- åri­ge dat­ter. De sad li­ge­som Sam­mie Olovs­son og spi­ste mid­dag på ho­tel­let, da at­ten­tat­mæn­den­de plud­se­lig an­greb.

Iføl­ge Wi­o­la Gorska hør­te hun skud tæt på og fryg­te­de straks, at det var et ter­r­or­an­greb.

» Folk gik i pa­nik, al­le be­gynd­te at lø­be væk fra skud­de­ne, « si­ger en ty­de­ligt be­rørt Wi­o­la Gorska til BT. To­tal pa­nik En mand fik ge­lej­det flok­ken ud af ho­tel­let gen­nem køk­ke­net og over i et mørkt rum ved et an­det ho­tel. Her skjul­te de sig i om­kring en ti­me.

» Vi gem­te bør­ne­ne ba­gerst i rum­met. Plud­se­lig hør­te vi fle­re skud – der var to­tal pa­nik. Man­ge græd, og folk be­gynd­te at si­ge, at de skul­le dø. Min dat­ter sag­de, at hun el­ske­de mig. Jeg var me­get be­kym­ret for hen­de og sad ba­re og tænk­te, hvor­dan jeg kun­ne læg­ge mig, så jeg kun­ne be­skyt­te hen­de, hvis de kom, « for­tæl­ler Wi­o­la Gorska. Da hun skal for­tæl­le om dat­te­ren, knæk­ker stem­men.

Dan­ske Sti­ne Bil­de Han­sen op­holdt sig og­så på ho­tel­let. Hun for­kla­rer til BT, at hun stod på sin bal­kon, da hun plud­se­lig hø­rer skud og ser mænd an­kom­me til ho­tel­let fra en båd i van­det. Støt­te­de hin­an­den » Jeg flyg­te­de ind i et gam­melt ho­tel, der ba­re var nog­le mur­brok­ker. Jeg gem­te mig un­der nog­le gam­le ce­ment­sæk­ke og lå helt ale­ne og tur­de ik­ke rø­re mig, « for­tæl­ler Sti­ne Bil­de Han­sen over te­le­fo­nen.

Midt i den skræm­men­de si­tua-

FE­RI­ELAND I KAMP MOD TER­ROR Egyp­tens turi­stin­du­stri har tid­li­ge­re væ­ret ramt af vol­de­li­ge an­greb - her er de se­ne­ste: 1. marts 2015: To per­so­ner bli­ver dræbt af en bom­be i turist­by­en Aswan. 13. sep­tem­ber 2015: Ot­te me­xi­can­ske turi­ster i ør­ke­nen bli­ver dræbt af egyp­ti­ske styr­ker, som an­greb dem fra luf­ten, for­di de tro­e­de, de var ter­r­o­ri­ster. 31. ok­to­ber 2015: 224 men­ne­sker mi­ster li­vet, da et char­ter­fly styr­ter på Si­nai­halvø­en ef­ter af­gang fra Sharm el- Sheikh. Is­la­misk Stat si­ger, at de står bag an­gre­bet. Det dan­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um æn­drer ef­ter­føl­gen­de sin rej­se­vej­led­ning til Sharm el- Sheikh, og rej­se­bu­reau­er af­ly­ser rej­ser til desti­na­tio­nen til ind i det nye år. 7. ja­nu­ar 2016: To ger­nings­mænd på mo­tor­cy­kel sky­der mod turi­ster uden for et ho­tel i ho­ved­sta­den Kairo. In­gen bli­ver dræbt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.