’ Drop flygt­nin­ge­kli­che­er­ne’

BT - - NYHEDER -

NY­BORG Græn­se­kon­trol­len har væ­ret ge­nind­ført i fem da­ge. Det er ren sym­bol­po­li­tik, me­ner De Ra­di­ka­le, der i den­ne we­e­kend hol­der nytårs­stæv­ne i Ny­borg. Græn­se­kon­trol er en nød­ven­dig­hed i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, ly­der det om­vendt fra de to ind­bud­te gæ­ster, DF- for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Sfor­mand Met­te Fre­de­rik­sen.

» Vi skal vi­se vo­res pas ved græn­se­over­gan­gen, så læn­ge det er nød­ven­digt, « si­ger Met­te Fre­de­rik­sen un­der par­ti­le­der­de­bat­ten, hvor hun har en stikpil­le med til da­gens vært, par­ti­le­der Øster­gaard:

» Al­le, der for­sø­ger at fin­de løs­nin­ger, bli­ver næ­sten per au­to­ma­tik kaldt in­hu­ma­ne. Men al­le si­ger ef­ter­hån­den, at an­tal­let ( af flygt­nin­ge, red.) be­ty­der no­get, « si­ger Met­te Fre­de­rik­sen.

» Der fin­des ik­ke den flygt­ning i ver­den, jeg ik­ke har lyst til at hjæl­pe. Men pa­ro­ler, ord og prin­cip­per gør det ik­ke ale­ne. Sven­sker­ne og ty­sker­ne har lært det på den hår­de må­de. Sagt i al kær­lig­hed - og­så til De Ra­di­ka­le, som jeg hol­der me­get af: Lad os nu læg­ge kli­che­er­ne til si­de og fin­de en løs­ning. «

Selv om det er spar­somt med klapsal­ver fra sa­len til Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, hø­ster han hør­bar støt­te fra kon­fe­ren­cesa­len med kon­sta­te­rin­gen:

» Det er ik­ke et spørgs­mål om, hvor­vidt den dan­ske be­folk­ning vil hjæl­pe el­ler ej. Det vil dan­sker­ne ger­ne. « Vær­di­er kun til py­nt Men DF- for­man­den af­vi­ser sam­ti­dig De Ra­di­ka­les for­slag om at ind­le­de in­te­gra­tions­ind­sat­sen fra før­ste dag for asylan­sø­ge­re. Og han fast­hol­der kra­vet om, at græn­se­kon­trol bli­ver per­ma­nent.

» De yd­re græn­ser i Schen­gen er ik­ke- ek­si­ste­ren­de. Og så læn­ge det er til­fæl­det, er græn­se­kon­trol her i Dan­mark nød­ven­digt, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Beg­ge ind­bud­te gæ­ster træn­ger til et skud re­a­lis­me, ly­der det fra Mor­ten Øster­gaard.

» Vær­di­er­ne er jo ik­ke me­get værd, hvis man ik­ke bru­ger dem, når vir­ke­lig­he­den træn­ger sig på. El­lers er de ba­re til py­nt, « si­ger han og hen­ven­der sig di­rek­te til Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl:

» Om der så ik­ke var en ene­ste flygt­ning i he­le Eu­ro­pa, vil­le du sta­dig sy­nes, at der skul­le væ­re per­ma­nent græn­se­kon­trol. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.