Lig hel­dig’ Alt pe­ger på ter­ror

BT - - NYHEDER -

Hurg­ha­da tion var Wi­o­la Gorska tak­nem­me­lig for at mær­ke, hvor­dan de man­ge fe­ri­e­gæ­ster fra man­ge for­skel­li­ge lan­de fandt sam­men og støt­te­de hin­an­den.

» Al­le græd, men prø­ve­de at trø­ste hin­an­den – li­ge­gyl­digt hvor de var fra. Det var dej­ligt at mær­ke al­le stå sam­men. «

» Først holdt jeg mig stærk, men da det he­le var over­stå­et, brød jeg sam­men. Jeg rin­ge­de til min kæ­re­ste og græd lidt. Nu har jeg bedt ham om at skri­ve på Fa­ce­book, at vi er okay. Net­tet er ik­ke sær­lig godt her, og der er man­ge, der spør­ger, « for­kla­rer Wi­o­la Gorska, der har væ­ret i Egyp­ten sam­men med dat­te­ren si­den tirs­dag.

Iføl­ge bri­ti­ske The In­de­pen­dent var de to an­dre sår­e­de Re­na­ta og Wil­helm Wei­s­sle­in, beg­ge 72 år. Li­ge som Sam­mie Olovs­son er de hel­ler ik­ke ble­vet al­vor­ligt sår­et.

RØ­VE­RI EL­LER TER­ROR Cen­tra­le kil­der og øjen­vid­ne­be­ret­nin­ger for­tæl­ler, at det var ter­r­o­ri­ster med til­knyt­ning til Is­la­misk Stat, som sår­e­de tre turi­ster, da ho­tel­let Bel­la Vis­ta i det po­pu­læ­re turist­mek­ka Hurg­ha­da blev an­gre­bet fre­dag af­ten. Egyp­tens turist­mi­ni­ster His­ham Zaa­zou af­vi­ste el­lers lør­dag, at der var ta­le om ter­r­o­ri­ster. Han kald­te i ste­det epi­so­den for et rø­ve­ri. Det vir­ker » lidt ama­tør­ag­tigt « , hvis der var ta­le om ter­r­o­ri­ster, og at de næp­pe vil­le bru­ge kniv, hvis de » vir­ke­lig øn­ske­de at be­gå no­get skræk­ke­ligt « , si­ger His­ham Zaa­zou iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

An­dre op­lys­nin­ger teg­ner i ste­det et bil­le­de af en pres­set turist­mi­ni­ster, der for­sø­ger at be­skyt­te den vig­ti­ge egyp­ti­ske turi­stin­du­stri, der på det se­ne­ste har væ­ret hårdt prø­vet af fle­re ter­r­or­an­greb. Vil­le kid­nap­pe turi­ster, Iføl­ge BBC har kil­der fra de egyp­ti­ske myn­dig­he­der for­talt, at at­ten­tat­mæn­de­ne hav­de til for­mål at kid­nap­pe turi­ster, og rap­por­ter for­tæl­ler iføl­ge den bri­ti­ske me­di­e­sta­tion, at mæn­de­ne hav­de et IS- flag på sig.

Det dan­ske øjen­vid­ne Sti­ne Bil­de Han­sen, som BT har talt med, for­tæl­ler, at der fre­dag af­ten blev råbt ’ allahu ak­bar’ i for­bin­del­se med an­gre­bet. Bom­be­bæl­te En øjen­vid­ne­be­ret­ning fra nor­ske Jon Torp, der har talt med avi­sen Ver­dens Gang, for­tæl­ler i lig­hed med BBCs op­lys­nin­ger, at mæn­de­ne vif­te­de med » et sort flag med hvi­de bog­sta­ver « , da de an­kom til ho­tel­let. Reu­ters til­fø­jer des­u­den en op­sigtsvæk­ken­de de­tal­je om, at en af at­ten­tat­mæn­de­ne bar et bom­be­bæl­te.

Det be­kræf­ter, iføl­ge The In­de­pen­dent, en ho­tel­ma­na­ger på Bel­la Vis­ta. Han be­ret­ter om en po­ten­ti­el selv­mord­s­bom­ber, som trak en kvin­de­lig turist ind i ho­tel­lets lob­by med en kniv ret­tet mod hen­des hals. Den po­ten­ti­el­le ter­r­o­rist blev dog skudt af po­li­ti­et, in­den si­tu­a­tio­nen ud­vik­le­de sig.

Egyp­tens turist­mi­ni­ster får op­bak­ning af en bri­tisk ho­tel­gæst, Pe­ter Kwa­pisz. På sin Face­book­pro­fil skri­ver han: » Det var tre mænd, der skænd­tes i en re­stau­rant ved si­den af, og det bred­te sig til for­om­rå­det af Bel­la Vis­ta i Hurg­ha­da. En af mæn­de­ne skød en af de an­dre. To blev an­holdt. In­gen IS- ter­r­o­ri­ster el­ler an­dre tos­se­grup­per er in­vol­ve­ret. Tre turi­ster fik me­get over­fla­di­ske skram­mer un­der tu­mul­ten, in­den sky­de­ri­et fandt sted. «

To me­d­ar­bej­de­re fra den dan­ske am­bas­sa­de i Kairo er, iføl­ge Ritzau, an­kom­met til Hurg­ha­da, hvor de skal for­sø­ge at få en nøj­ag­tigt bil­le­de af, hvad der re­elt ske­te fre­dag af­ten.

Det var i går uklart, om beg­ge ger­nings­mænd blev dræbt af egyp­ti­ske sik­ker­heds­styr­ker, el­ler om den ene hårdt sår­et slap med li­vet i be­hold.

Iføl­ge de egyp­ti­ske myn­dig­he­der var en af at­ten­tat­mæn­de­ne en stu­de­ren­de fra Kairo- for­sta­den Giza.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.