For­fæn­ge­lig­hed fæl­de­de be­ryg­tet narko- kon­ge

BT - - NYHEDER -

NARKO- KRIG Den be­ryg­te­de narko­ba­ron Jo­aquin ’ El Cha­po’ Guz­man, der at­ter er bag trem­mer ef­ter sin Hol­lywood- ag­ti­ge flugt fra et top­si­ket fængsel i juli, for­søg­te at få la­vet en film om sig selv, mens han var på fri fod. Narko­ba­ro­nen Guz­man, som i det nord­li­ge Me­xi­co op­fat­tes som lidt af en Ro­bin Hood- skik­kel­se til trods for narko­kar­tel­ler­nes ek­stre­me vold, blev i for­gårs på­gre­bet ef­ter en sku­depi­so­de med me­xi­can­ske ma­ri­ne­sol­da­ter i kyst­by­en Los Mo­chi.

Me­xi­cos ju­stits­mi­ni­ster Are­ly Go­mez si­ger, at po­li­ti­et kom på spo­ret af Guz­man, for­di man op­da­ge­de, at han vil­le la­ve en selv­bi­o­gra­fisk film og hav­de ta­get kon­takt til kvin­de­li­ge sku­e­spil­le­re og pro­du­ce­re.

Un­der sk­ud­veks­lin­gen blev fem af Guz­mans mænd dræbt. Seks an­dre blev an­holdt.

» Guz­man blev an­holdt ef­ter en men­ne­skej­agt gen­nem tun­ne­ler og klo­a­k­rør og en kort bil­j­agt i ud­kan­ten af Los Mo­chis i den nord­ve­st­li­ge del­stat Si­na­loa, si­ger den me­xi­can­ske ju­stits­mi­ni­ster.

Me­xi­can­ske ma­ri­ne­in­fan­te­ri­sters op­sigtsvæk­ken­de til­fan­ge­ta­gel­se er en vig­tig suc­ces for de me­xi­can­ske myn­dig­he­der og for lan­dets re­ge­ring. Én af ver­dens ri­ge­ste Jo­aquin ’ El Cha­po’ Guz­man, som har væ­ret på For­bes li­ste over ver­dens ri­ge­ste, le­de­de et kar­tel, som tje­ner mil­li­ar­der af dol­lar på at smug­le ko­kain, her­o­in, hash og met­ham­fe­ta­min til USA.

An­kla­ge­myn­dig­he­den i Me­xi­co si­ger, at Guz­man, der le­der det be­ryg­te­de narko­kar­tel Si­na­loa, sen­des til­ba­ge til det top­sik­re­de Al­ti­pla­no­fængsel, som han flyg­te­de fra gen­nem en tun­nel gra­vet ind til bru­se­ni­chen i hans cel­le.

Tun­ne­len var 1,5 ki­lo­me­ter lang. Fængselsvag­ter re­a­ge­re­de først ef­ter 18 mi­nut­ter, selv om hans cel­le var vi­deo­over­vå­get.

Det er tred­je gang, at de me­xi­can­ske myn­dig­he­der har på­gre­bet Guz­man. Han flyg­te­de og­så fra et fængsel i 2001 ved at gem­me sig i en vogn med va­ske­tøj. Ef­ter 13 år på flugt blev han an­holdt i 2014.

An­hol­del­sen kan for­bed­re sa­m­ar­bej­det mel­lem USA og Me­xi­co, Det hal­ter, for­di det i Was­hin­g­ton er en ud­bredt op­fat­tel­se, at højt­stå­en­de me­xi­ca­ne­re ar­bej­der sam­men med narko­kar­tel­ler­ne. Mi­stan­ken blev be­styr­ket af Guz­mans flugt fra et top­sik­ret fængsel, ef­ter at USA hav­de an­mo­det om at få ham ud­le­ve­ret.

Guz­man ri­si­ke­rer nu at bli­ve ud­le­ve­ret til en rets­sag i USA..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.