Vi har brug for spor­tens ene­re

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Hvis det skul­le ha­ve und­gå­et no­gens op­mærk­som­hed, så gen­ta­ger jeg det li­ge her: DRs to ni­che­ka­na­ler, DR2 og DRK, har ud­vik­let sig til re­ne per­ler. Klas­si­ske spil­le­fi lm og stær­ke do­ku­men­ta­rer lø­ber i en sand per­leræk­ke henover stats­ra­dio­fo­ni­ens skærm og be­ri­ger os med sto­re op­le­vel­ser. For li­cen­sen. Den for­gang­ne uge var in­gen und­ta­gel­se. To blæn­den­de do­ku­men­tar­fi lm på én aft en. Om ener­ne Marco Pan­ta­ni og Paul Ga­scoig­ne. Ita­li­ensk cy­kel­ryt­ter og en­gelsk fod­bold­spil­ler. Pan­ta­nis død eft er fl ere års ned­t­ur i kølvan­det på - vi­ste det sig - san­de do­ping­be­skyld­nin­ger og Ga­scoig­nes for­søg på at drik­ke sig ihjel ad fl ere om­gan­ge, har selv­føl­ge­lig hældt ben­zin på dra­ma­et. Det er jeg ik­ke blind for. MEN GRUN­DEN TIL, at vi over­ho­ve­det in­ter­es­se­rer os for de to, hand­ler om de­res grund­læg­gen­de ta­lent, ka­ris­ma og ev­ne til at ri­ve os med. De­res per­son­lig­hed. Pan­ta­ni kun­ne spræn­ge et felt i stum­per og styk­ker og selv ska­be lø­bet. Og han tur­de ka­ste sig ud i de lan­ge an­greb. Ga­scoig­nes dri­blin­ger og fan­de­ni­vold­ske idérig­dom gjor­de ham til 90er­nes sto­re stjer­ne på den en­gel­ske fod­bold­him­mel, selv om han - li­ge­som Pan­ta­ni - fi k for få po­ka­ler og me­ri­te­ren­de sej­re ud af det. I for­hold til ta­len­tets stør­rel­se. Sin­det var sår­bart, og det ko­ste­de un­der­vejs. VI HAR EN ten­dens til nostal­gisk at be­væ­ge os til­ba­ge i ti­den, når vi skal frem­hæ­ve spor­tens ene­re. For­ny­lig skrev BTs tid­li­ge­re cy­kel­sport­s­repor­ter Lars B. Jør­gen­sen, hvor­dan han sav­ne­de de gam­le ryt­te­re, der kun­ne ’ sen­de strøm­før­en­de ener­gi gen­nem ka­da­ve­ret’, og nævn­te ke­de­li­ge og nu­ti­di­ge stjer­ner som Alejan­dro Val­ver­de og Chris Froo­me, der trods frem­ra­gen­de ev­ner på en cy­kel al­drig bli­ver ’ bil­let­sæl­ge­re’. På det dan­ske fod­bold­lands­hold suk­ker vi eft er ty­per som Elkjær, Ar­ne­sen, Lerby, Laud­rup og Gra­ve­sen, og når det kvin­de­li­ge hånd­bold­lands­hold skal eva­lu­e­re VM- skuff el­sen, er det den næ­ste Anja An­der­sen, de ta­ler om. » Vi skal iden­ti­fi ce­re nog­le an­dre ty­per end dem, der er 12 af på du­si­net, « sag­de sport­s­chef Ul­rik Wil­bek til BT i fre­dags. SPORT­SÅR­ET 2015 BLEV i det he­le ta­get en dansk skuff el­se. De sto­re pu­bli­kums­nav­ne - Jan Magnus­sen, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og Mik­kel Kes­sler - le­ve­de en­ten ik­ke op til for­vent­nin­ger­ne el­ler stop­pe­de en­de­gyl­digt kar­ri­e­ren. Fod­bold­lands­hol­det fl op­pe­de. Det

DER­FOR BLEV JEG sam­me gjor­de FCK, mens FC Midtjyl­land kan se til­ba­ge på en min­de­vær­dig sæ­son. Og­så ude i Eu­ro­pa. Der var go­de golf- og is­ho­ck­ey­præ­sta­tio­ner, men el­lers skal vi ned i en lil­le idræts­gren for vir­ke­lig at fi nde en dansk top­præ­sa­tion. Ka­ja­kro­e­ren René Hol­ten Poul­sen vandt to ver­dens­mester­ska­ber og fi k fuldt fortjent BTs Guld, da Dan­marks fi ne­ste idræts­pris blev ud­delt lør­dag aft en i Her­ning. DER KLÆ­BER STO­RE for­vent­nin­ger til Hol­ten Poul­sen, når de olym­pi­ske le­ge be­gyn­der i Rio til au­gust, men vi hå­ber al­le på stør­re sports­op­le­vel­ser i 2016. At de dan­ske ta­len­ter slår igen­nem og ud­vik­ler sig til stjer­ner. At 2016 bli­ver året, hvor Chri­sti­an Erik­sen slår igen­nem på nor­ske Åge Ha­rei­des dan­ske lands­hold. At Woz­ni­a­cki vin­der en Grand Slam el­ler at Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen vin­der guld i brystsvøm­ning til OL. Lad os al­le­re­de be­gyn­de her i ja­nu­ar, hvor det dan­ske her­re­lands­hold i hånd­bold kan bli­ve eu­ro­pa­me­stre. Med Mik­kel Han­sen som top­sco­rer. Og med ild i øj­ne­ne. Vi har brug for de sto­re ene­re. Ik­ke kun på fi lm. DEL­TAG I DE­BAT­TEN på blogs. bt. dk/ olavskaa­nin­gan­der­sen

UGENS LE­DE­RE

4. ja­nu­ar:

’ Slap af, det er Fa­ce­book’

Vi har brug for spor­tens sto­re ene­re med ild i øj­ne­ne. Ik­ke kun på fi lm

14 kom­men­ta­rer

5. ja­nu­ar:

’ Gen­tænk fol­ke­sko­lere­for­men’

20 kom­men­ta­rer

6. ja­nu­ar:

’ Bil­ka- sag fi k vær­dig af­slut­ning’

10 kom­men­ta­rer

7. ja­nu­ar:

’ Ven­stres top sej­ler rundt’

26 kom­men­ta­rer

8. ja­nu­ar:

’ Mænd, der ik­ke hø­rer til her’

10 kom­men­ta­rer

9. ja­nu­ar:

’ In­te­gra­tion kræ­ver nye ve­je’

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

ders Fog­hs lands­tur­né i valg­kam­pen i 2001. Der blev jeg in­tro­du­ce­ret for at dri­ve valg­kamp og var med på hø­je­ste po­li­ti­ske ni­veau. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Fogh er en af dem, der har gjort det godt. Han var vo­res for­mand og stats­mi­ni­ster på det tids­punkt, hvor jeg selv blev rig­tig po­li­tisk ak­tiv. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Det er mest mu­ligt for skat­te­kro­ner­ne. Man skal ik­ke tro, at en ser­vi­ce bli­ver bed­re, hver gang vi gi­ver ek­stra pen­ge til den. Men vi skal sik­re, at der bli­ver mest mu­lig kva­li­tet ud af de pen­ge, som vi nu opkræ­ver i skat.

Tidl. V- for­mand og stats­mi­ni­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.