Da Storm P. blev v

BT - - NYHEDER -

BT 100 ÅR I 1918, mens Før­ste Ver­denskrig ra­se­de i Eu­ro­pa, og de dag­li­ge nyhe­der var præ­get af kri­gens ræds­ler, syn­tes BTs che­fre­dak­tør Ber­tel Bing, at avi­sen og ik­ke mindst læ­ser­ne hav­de brug for no­get un­der­hol­den­de læ­se­stof midt i alt det for­fær­de­li­ge. Han be­slut­te­de der­for at sen­de teg­ne­ren og hu­mo­ri­sten Storm P. ud på de dan­ske lan­de­ve­je som va­ske­æg­te va­ga­bond. Storm P. blev så­le­des en af BTs før­ste ud­send­te me­d­ar­bej­de­re, og på tu­ren fra Kø­ben­havn til må­let i Ska­gen fik han ny in­spira­tion til si­ne el­ske­li­ge og vit­ti­ge va­ga­bond­teg­nin­ger. Og til læ­ser­nes for­nø­jel­se rap­por­te­re­de Storm P. næ­sten dag­ligt i en må­ned om si­ne op­le­vel­ser som va­ga­bond. Rej­sen be­tød og­så, at Storm fik styr­ket sin al­le­re­de vak­te kær­lig­hed til lan­de­ve­jens frie fug­le, der jævn­ligt duk­ke­de op i hans teg­nin­ger.

Et her­ligt ek­sem­pel er teg­nin­gen af to va­ga­bon­der, der sid­der på den ba­re mark. ’ Her er højt til lof­tet!’, si­ger den ene va­ga­bond. Hvor­til den an­den sva­rer ’ Ja, det er godt, at det ik­ke skal hvid­tes!’

I de før­ste år bar va­ga­bon­der­ne mun­tre nav­ne som ’ Sø­ren Tand­hjul’ og ’ Fre­de­rik Fug­le­bur’, men se­ne­re gjor­de Storm P. dem til vis­mænd og fi­lo­sof­fer og gav dem nav­ne ef­ter an­tik­kens sto­re græke­re som Ar­ki­me­des, Hero­dot og stats­man­den Pe­rik­les. På den­ne må­de vi­ste han dem ube­tin­get stor­hed og ære.

Storms mest kend­te va­ga­bond­teg­ning og en be­rømt Tu­borg- pla­kat er na­tur­lig­vis den, hvor to mun­tre va­ga­bon­der mø­des, og den ene spør­ger: ’ Du Pe­rik­les – ka’ du si­ge mig – hvor­naar sma­ger en Tu­borg bedst?’, og så sva­rer den an­den ind­ly­sen­de og over­ra­sken­de ’ Hver­gang!’ In­spira­tion fra Chaplin Ons­dag 1. maj 1918 blev ver­denskri­gen en min­dre nyhed, idet den sto­re over­skrift på BTs for­si­de hed ’ Tram­pens start’. Lidt mystisk, vil nog­le sik­kert me­ne, men tak­ket væ­re ko­mi­ke­ren Char­lie Chaplin kend­te dan­sker­ne al­le­re­de den­gang det ame­ri­kan­ske ud­tryk tramp for va­ga­bond. Chapl­ins be­røm­te stum­film ’ The Tramp’ fra 1915 om en va­ga­bonds fortræ­de­lig­he­der var nem­lig ble­vet en ver­dens­suc­ces, og­så i Dan­mark.

Nyhe­den om Storm P. s af­rej­se var il­lu­stre­ret med et stort bil­le­de af Storm hæn­gen­de uden på et god­stog på Kø­ben­havns God­s­ba­ne­gaard, mens han vin­ke­de far­vel. Ar­tik­len om hans de­gra­de­ring til va­ga­bond blev ind­ledt dra­ma­tisk:

» Storm Pe­ter­sen er ik­ke læn­ge­re imel­lem os. I mor­ges tid­lig tog han af­sked med sin fædre­ne by i en fan­ta­stisk stil­ling uden på en god­s­vogn. Mens de læ­ser dis­se linjer, rul­ler han som va­ga­bond hen over en el­ler an­den blank skin­ne­vej ud på en ræk­ke even­tyr i Dan­mark som Va­ga­bond, som ’ Tramp’, oven på ta­get af en jer­n­ba­ne­vogn el­ler rul­let sam­men til en gor­disk knu­de mel­lem hju­laks­ler­ne. Uden en kro­ne på lom­men er han på vej tværs gen­nem lan­det. Man kan uden me­gen spaa­doms ev­ne for­ud­si­ge, at det bli­ver en ual­min­de­lig ef­fekt­fuld rej­se, som Storm saa­le­des vil op­le­ve, og hvor­om han som B. T. s ud­send­te kor­re­spon­dent vil gi­ve vo­re læ­se­re be­sked i en ræk­ke bre­ve, der sik­kert vil bli­ve som den mors­om­ste og mest spæn­den­de ro­man­læs­ning. Til­sam­men en som­mer- feu­il­le­ton, der vil bli­ve By­ens sam­ta­le­em­ne. « Su­se­de ud i det ube­kend­te BT modt­og, kort før bla­det gik i tryk­ken, den sid­ste hil­sen fra Storm P., som han af­le­ve­re­de til avi­sens fo­to­graf, der hav­de fore­vi­get det af­sked­sø­je­blik, da Storm fra god­s­vog­nens trin­bræt svang sin hat til far­vel, me­dens to­get med ’ tram­pen’ su­se­de ud over skin­ner­ne, ud i det ube­kend­te.

» Jeg ta­ger af­sked med ver­dens dej­lig­ste by - jeg si­ger far­vel til Kjø­ben­havn med ve­mod og suk, men det bræn­der he­rin­de bag Ve­sten af fryd – jeg fyl­des af glæ­de ved at væ­re fri – ik­ke at ha­ve no­gen fast Plads og in­gen Te­le­fon. Min Ud­rust­ning er den mindst mu­li­ge - 54 Aar­gan­ge af Fa­mi­lie Jour­na­len. I en an­den klas­ses Ku­pe un­der mig sid­der en sød ung Da­me i Vin­du­et – hun er ved at ta­ge af­sked med sin lidt æl­dre Mo­der – en smuk gam­mel Da­me, der

SØN­DAG 10. JA­NU­AR 2016 lig­ner Fre­de­rik den Sy­ven­de – uden Skæg alt­så. Og her staar jeg med en rød Ro­se – var det mon ik­ke godt at sæt­te sig det maal – at ka­ste den­ne Ro­se ind i Ku­pe­en til hen­de, naar To­get er i fart, den skal kom­me fa­ren­de op­pe fra Ta­get og ind i Ku­pe­en, uden at hun aner hvor den kom­mer fra – det vil mo­re hen­de at læ­se B. T. – avi­sen naar frem til hen­de et el­ler an­det sted på Fyn, hvis hun da ik­ke står af i Glo­strup. Nåh, jeg faar se, som Bjørn­son sag­de, da han søg­te ef­ter Tændstik­ker­ne. Tram­pen star­ter – fra nu af er det min hem­me­lig­hed. Hils al­le. Jeg er vips ude

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.