Aga­bond

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 10. JA­NU­AR 2016 af Dø­ren. Paa Gen­syn. Ær­bø­digst Storm P. Og så lød Tog­fløjten. «

Da­gen ef­ter kun­ne BT brin­ge den før­ste teg­ning fra Storm P., hvor han sid­der på to­gets tag og teg­ner. Teg­nin­gen blev iføl­ge Storm ka­stet ned til sta­tions­for­stan­de­ren i He­de­hu­se­ne, som brag­te den vi­de­re til B. T. s re­dak­tion i Kø­ben­havn. Skjul­te sig i sil­de­tøn­de Storm P. s som­mer­repor­ta­ge bød på man­ge mun­tre dra­ma­er, så­le­des kom han med fær­gen til Ny­borg skjult i en sil­de­tøn­de. ’ Det var en hård tur, og da jeg kom i land skif- te­de jeg straks tøj. Det sker på den må­de, at jeg ven­der he­le mo­le­vit­ten. Når jeg rej­ser bæ­rer jeg nem­lig alt på vran­gen – og­så hat­ten som blæ­ste af mig på to­get – men ved en lyk­ke­lig mod­vind nå­e­de mig igen i Sla­gel­se – og man er straks her­re igen, så snart ven­de tøj eks­pe­ri­men­tet er fo­re­ta­get. «

Men få da­ge ef­ter sad Storm P. bag lås og slå i Oden­se Ar­re­st og så­dan lød hans dra­ma­ti­ske bud­skab til B. T. s læ­se­re.

» Jeg var li­ge ved at læg­ge til i en Ro­båd tæt ved Ej­by Møl­le. Da der plud­se­lig duk­ke­de tolv fuldt be- væb­ne­de Po­li­ti­be­tjen­te op fra Si­ve­ne ved å- bred­den. Jeg var uhjæl­pe­lig fan­get. Jeg rak­te hæn­der­ne i vej­ret og sag­de ’ Skån mit Liv, mit navn er Foss’. Nav­net fandt jeg på for at vild­le­de Po­li­ti­et. Ja, det er det he­le. Nu sid­der jeg her i Oden­se Ar­re­st, med en Kug­le om det ene Ben - i de døds­døm­tes Cel­le. Men Ar­re­st­for­va­re­ren er en skik­ke­lig mand. Jeg gav ham et godt Råd mod hårtab, og han lo­ve­de at brin­ge det­te Ma­nuskript i Po­st­kas­sen. Gid han vil hol­de sit Løf­te. Far­vel så læn­ge, og for­hå­bent­lig på gen­syn. «

for 100 år si­den - mens Før­ste Ver­denskrig ra­se­de over det me­ste af Eu­ro­pa - fik Berlingske Ti­den­des ud­send­te krigskor­re­spon­dent ide­en til at ud­gi­ve B. T. er den 31. au­gust 2016, men som en nedtæl­ling til 100 års da­gen vil vi i de kom­men­de må­ne­der brin­ge en se­rie hi­sto­ri­ske til­ba­ge­blik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.