Om lidt bli­ver her stil­le ...

BT - - NYHEDER -

CIR­KUS­LIV i en fæl­les ud­ta­lel­se. Hvad cir­kus­gæn­ger­ne i frem­ti­den skal for­ven­te af Ben­neweis- fa­mi­li­en, er ti­den ik­ke in­de til at af­slø­re, med­del­er de to sø­sken­de. Til BT op­ly­ser Na­dia Ben­neweis dog, at sø­sken­de­par­ret har truff et den helt rig­ti­ge be­slut­ning for i år.

» Det er den rig­ti­ge be­slut­ning at hol­de pau­se, ti­den er på fl ere må­de lø­bet fra den må­de at dri­ve cir­kus på, som vi har gjort hidtil, « for­tæl­ler hun. Genop­står i nyt kon­cept Si­den 1887 har Cir­kus Ben­neweis el­lers tur­ne­ret uafb rudt hvert år med dyr og ar­ti­ster, men fl ere øko­no­misk hår­de år sæt­ter en stop­per for en ny sæ­son.

» Det har væ­ret en øko­no­misk hård sæ­son for al­le cir­kus­ser, og vej­r­mæs­sigt har det og­så væ­ret en af de vær­ste sæ­so­ner. Så der har væ­ret en mas­se ude­frakom­men­de fak­to­rer, der har spil­let ind, « ly­der det fra Na­dia Ben­neweis, der slår fast:

» Cir­kus er vo­res livs­stil og vo­res hjer­te­barn, så vi har ik­ke over­ve­jet at luk­ke og sluk­ke på no­get tids­punkt « .

Det hæ­der­kro­ne­de gam­le cir­kus luk­ker alt­så i sin nu­væ­ren­de form, men kan genop­stå i for­ny­et form i 2017 med det nye kon­cept.

Di­a­na Ben­neweis, som si­den 1993 har væ­ret di­rek­tør for Cir­kus Ben­neweis og gav tøj­ler­ne vi­de­re til bør­ne­ne Na­dia og Dawid Ben­neweis for et år si­den, sæt­ter ord på be­slut­nin­gen:

» Vi var eni­ge om, at hvis sæ­so­nen 2015 ik­ke gav det nød­ven­di­ge re­sul­tat og et over­skud, så vil­le vi ik­ke tur­ne­re i 2016. Vi vil­le stop­pe, mens le­gen var god, « si­ger Di­a­na Ben­neweis fra cir­kus­dyna­sti­et til Fre­de­riks­borg Amts Avis.

Cir­kus Ben­neweis blev grund­lagt 13. juli 1887.

Den før­ste fo­re­stil­ling be­stod blot af en lil­le fa­mi­lie: Gott­fri­ed og ko­nen Ma­rie. Hen­des sø­ster Jo­se­fi ne spil­le­de på li­re­kas­se - på trods af at hun bå­de var døv og stum - og bro­de­ren Ale­xan­der kun­ne slå salt­o­mor­ta­ler.

To he­ste, nog­le ge­der, hunde, du­er og høns ud­gjor­de dy­re­be­stan­den.

Gott­fri­ed og Ma­ri­es søn, Ferdinand, gift ede sig med Ire­ne Daucke, der var

Cir­kus Ben­neweis’ vin­ter­kvar­ter i nord­s­jæl­land­ske Dron­ning­møl­le har væ­ret sat til salg si­den eft er­å­ret 2015, og cir­kus­fa­mi­li­en har ik­ke lagt skjul på, at bil­let­ter­ne til tel­tet ik­ke har solgt sig selv i de se­ne­re år.

Na­dia og Dawid Ben­neweis ar­bej­der på et kon­cept, som ta­ger af­sæt i Ben­neweis’ stol­te cir­ku­stra­di­tio­ner, Det er den rig­ti­ge be­slut­ning at hol­de pau­se, ti­den er på fl ere må­de lø­bet fra den må­de at dri­ve cir­kus på, som vi har gjort hidtil nostal­gi og kva­li­tet, men ud­for­drer den gængse op­fat­tel­se af cir­kus.

De me­re præ­ci­se pla­ner hol­des indtil vi­de­re in­ter­nt i fa­mi­li­en.

Na­dia Ben­neweis op­ly­ser, at Ben­neweis’ man­ge ar­ti­ster ik­ke skal fryg­te for, at der mang­ler mad på bor­det i 2016. Man­ge af dem har nem­lig få­et ar­bej­de i an­dre cir­kus­a­re­na­er, mens og­så dy­re­ne har få­et plads i an­dre ma­ne­ger i år.

In­tet an­det cir­kus i ver­den i den sam­me fa­mi­lies eje har tur­ne­ret så læn­ge som Cir­kus Ben­neweis.

Pre­mi­e­ren i 1887 om­fat­te­de for­u­den Gott­fri­ed og Ma­rie Bin­neweis, som fa­mi­li­en hed den­gang, og­så nog­le ge­der, du­er og høns.

Fra mid­ten af 1900- tal­let vok­se­de Ben­neweis i bå­de an­se­el­se og stør­rel­se til Nor­dens stør­ste cir­kus un­der le­del­se af Eli Ben­neweis med blandt an­det lø­ver, ti­gre og bjør­ne i ma­ne­gen.

li­nedan­se­rin­de. Hun var den før­ste i fa­mi­li­en, der kun­ne læ­se og skri­ve, og hun be­stil­te i 1936 det før­ste nye cir­ku­stelt.

Si­den blev det lil­le cir­kus stort med bør­ne­ne Eli, Mus­se, Man­fred og Son­ny, der al­le blev mar­kan­te skik­kel­ser i Ben­neweis- fa­mi­li­ens hi­sto­rie.

I 1950 hav­de Cir­kus Ben­neweis for før­ste gang be­søg af kon­ge­fa­mi­li­en.

Cir­kus Ben­neweis be­slut­te­de for få år si­den, at ekso­ti­ske pat­te­dyr skul­le væ­re for­tid i det gam­le cir­kus­fo­re­ta­gen­de. Der­for tog Ben­neweis ek­sem­pel­vis af­sked med si­ne ele­fan­ter i 2014.

Di­a­na Ben­neweis blev i 1993 cir­kus­di­rek­tør. Hun gav tøj­ler­ne vi­de­re til tvil­lin­ger­ne Na­dia og Dawid Ben­neweis i 2015.

Op­rin­de­ligt hed cir­kus­fa­mi­li­en Bin­neweitz, men ved en fejl i nog­le of­fi ci­el­le do­ku­men­ter blev fa­mi­li­e­nav­net æn­dret til Ben­neweis. Kil­der: Cir­kus Ben­neweis, / ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.