Jo­ey Mo­es kæ­re­ste i gravi­di­tetskri­se

BT - - NYHEDER -

FØ­LEL­SES­KA­OS Der har væ­ret liv og gla­de da­ge i hjem­met hos Jo­ey Moe og hans kæ­re­ste Ze­nia Je­a­ni­ne, si­den de­res kær­lig­heds­barn Eli­on Phe­lix lan­de­de i juli. Men de se­ne­ste da­ge har ba­bylyk­ken væ­ret er­stat­tet af et fø­lel­ses­mæs­sigt ka­os.

» Det er alt­så grove lø­jer, så­dan at skul­le be­gyn­de året med en gravi­di­tet­stest!, skri­ver Ze­nia Je­a­ni­ne på sin blog, hvor hun afslører, at hun ik­ke aner, om hen­des ma­ve gem­mer på en lil­le­bror el­ler - sø­ster til par­rets barn - og at en fa­mi­lie­for­ø­gel­se be­stemt ik­ke er plan­lagt.

Først fl ere da­ge se­ne­re og ef­ter utal­li­ge opkald til sin læ­ge, som har ta­get en blod­prø­ve, har Ze­nia Je­a­ni­ne fulgt op på gravi­di­tetskri­sen. Me­re ba­bylyk­ke? - Dag­ligt har jeg tro­ligt rin­get til læ­gen i håb om svar. De før­ste to da­ge var te­sten ik­ke kom­met re­tur. På tred­je­da­gen hav­de de gud­hjæl­pe­mig luk­ket i bik­sen, og da jeg i dag ( på fj er­de­da­gen) rin­ge­de, så kend- te jeg al­le­re­de sva­ret, eft er­som jeg i går blev in­va­de­ret af en fl ok rus­se­re, skri­ver den hu­mo­ri­sti­ske blog­ger, der alt­så ik­ke ven­te­de barn al­li­ge­vel.

» Mil­li­on « - san­ge­rens kæ­re­ste afslører dog og­så på blog­gen, at hun fak­tisk var ble­vet lidt lun på tan­ken om end­nu en ud­vu­del­se af den lil­le Mo­e­fa­mi­lie.

- En over­væl­den­de fø­lel­se af, at det egent­lig kun­ne væ­re ret så hyg­ge­ligt med en ko­pi af vo­res lil­le tum­ling sneg sig ind på mig, « skri­ver hun, men til­fø­jer dog hur­tigt, at hun er let­tet over, at det ik­ke skal væ­re li­ge nu:

» Om ik­ke an­det slip­per jeg for at et lig­ne et om­van­dren­de me­je­ri med der­til­hø­ren­de asym­me­trisk pat­værk, og kan til­med se mig fri for at skul­le bræk­ke mig i lår­fe­de strå­ler hver hal­ve ti­me, « skri­ver hun uden om­s­vøb om sin gravi­di­tet med den lil­le char­me­trold Eli­on Phe­lix, som i øv­rigt al­le­re­de har få­et sin egen In­s­ta­gram- kon­to.

/ ritzau/ FO­KUS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.