Bog

BT - - NYHEDER -

kon­tormøb­ler er i den øver­ste pris­klas­se, og det er ik­ke et til­fæl­de, at Ste­in Bag­gers luksus­rej­ser til Du­bai var et af de sto­re sam­ta­le­em­ner i for­bin­del­se med IT Fa­ctory- skan­da­len.

» Men­ne­sker, der be­går svin­del på det­te ni­veau, er selvsagt ik­ke hus­mands­ty­per, der møj­som­me­ligt slæ­ber til hu­se. Det er folk, der kan li­de at bru­ge man­ge pen­ge, og det gør det groft sagt til en se­xet ver­den at be­skri­ve i fi ktion, « si­ger Jep­pe Gjer­vig Gram. Grå­dig­he­den sej­rer Eft er halvan­det år på po­sten som Statsad­vo­kat for Sær­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet har Mor­ten Ni­els Jakob­sen få­et kend­skab til de fl este af de for­mer for for­bry­del­ser, som grå­dig­he­den fø­rer til.

» In­di­mel­lem har jeg un­dret mig over, at og­så men­ne­sker, der er me­get vel­ha­ven­de, be­gyn­der at be­gå øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. Det ser ud til, at nog­le har be­hov for at ra­ge til sig og er vil­li­ge til at til­si­de­sæt­te sam­fun­dets nor­mer for at få op­fyldt det be­hov. Og så er der en lil­le grup­pe, hvor den pri­mæ­re år­sag til for­bry­del­ser­ne må­ske er jag­ten på spæn­ding. I den hen­se­en­de lig­ner de må­ske bilty­ven Bim­se i se­ri­en, « si­ger Mor­ten Ni­els Jakob­sen.

Statsad­vo­ka­ten på­pe­ger, at den øko­no­mi­ske kri­mi­na­li­tet er svæ­re­re at op­da­ge end an­dre for­mer for for­bry­del­ser af den helt enk­le grund, at den oft e udø­ves bag fa­ca­den på helt lovly­di­ge virk­som­he­der, jævn­før Ste­in Bag­ger- sa­gen og sa­gen om Nor­disk Fjer.

» Nor­disk Fjer var til­med børsno­te­ret og hav­de en stri­be af respek­te­re­de no­ta­bi­li­te­ter i be­sty­rel­sen, så der var ik­ke me­get, der på over­fl aden ty­de­de på, at virk­som­he­den var be­la­stet af om­fat­ten­de kri­mi­na­li­tet. Så når di­rek­tø­ren i ’ Bed­rag’ er dus med mi­ni­ste­ren og er i me­di­er­ne kon­stant, sam­ti­dig med at han ty­de­lig­vis ik­ke har helt re­ne hæn­der, så er det ik­ke helt ure­a­li­stisk, « si­ger Mor­ten Ni­els Jakob­sen.

Han ser ’ Bed­rag’ sam­men med sin hu­stru og er godt til­freds med se­ri­ens skil­dring af den øko­no­mi­ske kri­mi­na­li­tet, og han kan godt li­de ka­rak­te­rer­ne. Di­rek­tø­rens ma­ni­pu­la­tion af mar­ke­det for sol­cel­le­ak­tier min­der ham om en ræk­ke sa­ger om kurs­ma­ni­pu­la­tion. Der har f. eks. væ­ret ført sa­ger mod nog­le krak­ke­de ban­ker om mu­lig kurs­ma­ni­pu­la­tion, og der er og­så en ak­tu­el sag mod Par­ken, der før­te til en del­vis dom­fæl­del­se i by­ret­ten, som nu er an­ket til lands­ret­ten. Fej­le­ne i se­ri­en er min­dre på­fal­den­de, sy­nes han.

» Det er dog ik­ke helt re­a­li­stisk, at en be­tjent kan sny­de sig til en afl yt­ning­s­ken­del­se så let, som Tho­mas Bo Lar­sens ka­rak­ter gør det. Det er mora­len for høj til blandt vir­ke­lig­he­dens po­li­ti­folk og an­kla­ge­rens le­ga­li­tets­kon­trol af eft er­forsk­nin­gen for tæt. Og det vil­le i gi­vet fald fø­re til en me­get al­vor­lig di­sci­pli­nær­sag, så­fremt no­gen til­tu­ske­de sig en ken­del­se, som man ser det i se­ri­en, « si­ger Mor­ten Ni­els Jakob­sen. Mang­len­de action I mod­sæt­ning til actionmæt­te­de po­li­ti­se­ri­er som ’ CSI’, slås ma­nuskript­for­fat­ter­ne, der skri­ver om øko­no­misk kri­mi­na­li­tet, med sær­li­ge ud­for­drin­ger. Det hand­ler dels om at gø­re det kom­pli­ce­re­de ma­te­ri­a­le for­stå­e­ligt, dels at und­gå at hand­lin­gen bli­ver en se­rie af bil­le­der af mænd og kvin­der, der sid­der ved en com­pu­ter­skærm.

» Det er svært stof, det her, og det er en ud­for­dring at vi­su­a­li­se­re, så vi for­fat­te­re har knok­let for, at hi­sto­ri­en først og frem­mest kom­mer til at dre­je sig om re­la­tio­ner mel­lem men­ne­sker. Så læn­ge pu­bli­kum ba­re kan føl­ge med i, hvem der snø­rer hvem, sik­rer man sig, at de, der ik­ke for­står al­le de øko­no­mi­ske de­tal­jer, al­li­ge­vel for­står og in­ter­es­se­rer sig for hand­lin­gen, « si­ger Jep­pe Gjer­vig Gram.

Fil­min­struk­tø­ren Chri­sti­na Ro­sen­da­hl, der sid­ste år be­skrev den vir­ke­li­ge Thu­le­ar­bej­der- sag i spil­le­fi lmen ’ Ide­a­li­sten’, har la­vet en ret­tes­nor for, hvor­dan man be­skri­ver kom­plek­se ting på fi lm:

» Det vær­ste, jeg ved, er, når van­ske­ligt stof bli­ver for hur­tigt over­stå­et i en fi lm. Som in­struk­tør og for­fat­ter er man nødt til at sy­nes, at » det van­ske­li­ge stof « er spæn­den­de, el­lers kan man ik­ke for­tæl­le no­get spæn­den­de om det, « si­ger Chri­sti­na Ro­sen­da­hl og fort­sæt­ter:

» Min me­to­de er at bli­ve ved med at dyk­ke ned i det kom­plek­se og de­tal­jer­ne i re­sear­chen, sæt­te mig nør­det ind i stoff et, og når jeg så ved rig­tig me­get, spør­ger jeg mig selv; Hvor­dan kan jeg for­tæl­le det­te, så min al­ment dan­ne­de mor kan for­stå det. «

Hun frem­hæ­ver Mi­cha­el Manns fi lm ’ The In­si­der’ om den ame­ri­kan­ske to­bak­sin­du­stri, en fi lm, hvor det kom­pro­mis­løst lyk­kes at dyk­ke ned i en af USAs sto­re er­hvervs­juri­di­ske sa­ger.

00er­nes øko­no­mi­ske kri­se er først nu ved at væ­re over­stå­et, og ma­nuskript­for­fat­ter Jep­pe Gjer­vig Gram me­ner ik­ke, at det er til­fæl­digt, at tvpro­du­cen­ter­ne har fat­tet en in­ter­es­se for den øko­no­mi­ske kri­mi­na­li­tet i kri­sens kølvand.

» De men­ne­sker i Wall Stre­et, der hav­de an­sva­ret for at sæt­te kri­sen i gang med de­res tvivls­om­me hand­ler med de­r­i­va­ter ( fi nan­si­el­le pro­duk­ter. er al­drig for al­vor ble­vet straff et. Der­for tror jeg, der er et udæk­ket be­hov for at se de øko­no­mi­ske bag­mænd sid­de i sak­sen på tv. Det er mu­lig­vis en slags ret­ter­gang per sted­fortræ­der, vi er i gang med, » si­ger Jep­pe Gjer­vig Gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.