Det reg­ner med rum­skrot

BT - - NYHEDER -

RUM- AF­FALD Sce­na­ri­et er ik­ke li­ge så uto­pisk, som det ly­der. Fak­tisk fal­der der mas­ser af rum­skrot ned hvert år, som vi men­ne­sker slet ik­ke op­da­ger. Rum­skrot er ek­sem­pel­vis me­tal­de­le, der er til­ba­ge fra sa­tel­lit­ter og rum­ski­be, som bræn­der op i at­mos­fæ­ren.

» Det me­ste af Jor­den er jo dæk­ket af vand, så der­for vil der væ­re me­get af det, der fal­der ned, vi ik­ke op­da­ger, « for­kla­rer astro­fy­si­ker Anja C. An­der­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Så sent som 2. ja­nu­ar i år blev der ta­get et bil­le­de af en me­tal­kug­le, som røg ned i den viet­na­me­si­ske Tuy­en Qu­ang- provins.

Til­ba­ge i novem­ber faldt rum­skrot ned på en mark i den sy­døst­li­ge span­ske re­gion Mu­la. På blot én uge faldt der tre mysti­ske gen­stan­de ned fra rum­met i det span­ske om­rå­de. Hel­digt at fi nde skrot Dum­per der en lig­nen­de gen­stand ned på ma­trik­len her­hjem­me, er det ik­ke far­ligt, med­min­dre man er så uhel­dig at bli­ve ramt af det, ly­der det fra Anja C. An­der­sen.

» Det er li­ge­som skrot fra bi­ler, så det er ik­ke far­ligt at gå hen til det. Det er jo ba­re me­tal­de­le. Man skal fø­le sig hel­dig, hvis det sker, « si­ger hun.

3

Iføl­ge den dan­ske astro­fy­si­ker er der ind­gå­et en in­ter­na­tio­nal aft ale, der gør, at det rum­skrot, der har kurs mod Jor­den, ik­ke er far­ligt for men­ne­ske­he­den.

» Det me­ste vil bræn­de op i at­mos­fæ­ren. De mind­ste de­le og de stør­ste de­le har størst chan­ce for at over­le­ve tu­ren ned. De mind­ste de­le bli­ver bå­ret af luft mod­stan­den, så de når ik­ke en høj ha­stig­hed ned gen­nem at­mos­fæ­ren. De sto­re klum­per når sim­pelt­hen ik­ke at bræn­de op i at­mos­fæ­ren og kan der­for og­så ram­me Jor­den, « si­ger Anja C. An­der­sen og fort­sæt­ter:

» Jeg vil rå­de folk til at kon­tak­te Ge­o­lo­gisk Mu­se­um el­ler DTU Spa­ce, li­ge­som man skal gø­re, hvis man fi nder me­te­o­rit­ter. Jeg ryk­ker og­så ger­ne ud per­son­ligt, hvis folk fi nder rum­skrot i de­res bag­ha­ve, « si­ger hun.

Dan­sker­ne har tid­li­ge­re væ­ret i fa­rezo­nen for at få rum­skrot i ho­ve­d­et. Til­ba­ge i ok­to­ber 2011 hav­de en 1,7 ton stor klump rum­skrot fra den ty­ske sa­tel­lit Ro­sat di­rek­te kurs mod den nord­li­ge halv­kug­le. Den ty­ske rum­fart­sor­ga­ni­sa­tion hav­de i ti­mer­ne eft er nedstyrt­nin­gen ik­ke over­blik over, hvor den faldt ned. Sand­syn­lig­he­den for, at et men­ne­ske skul­le få no­get af skrot­tet i ho­ve­d­et, var den­gang 1 til 2.000.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.