VI­DEN­SKAB. DK An­sigts­mi­der afslører, hvor du kom­mer fra

BT - - NYHEDER -

Vo­res an­sigt myl­drer med mider, der spi­ser, har sex, læg­ger æg og le­ver he­le de­res til­væ­rel­se om­kring vo­res hår­sæk­ke. Og fak­tisk kan din slægts­hi­sto­rie spo­res i, hvil­ke mider du går rundt med i an­sig­tet, for­tæl­ler et for­sker­hold fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. An­sigts­mi­der bli­ver nem­lig i fa­mi­li­en, og de er me­get tro­fa­ste over ge­ne­ra­tio­ner.

» Her har vi kort­lagt re­la­tivt få men­ne­sker, men al­le­re­de i den­ne lil­le sam­ling har vi fun­det old­gam­le linjer af mider.

Vi har fun­det spo­re­ne af myste­ri­er­ne i men­ne­skets evo­lu­tion, « for­tæl­ler den ame­ri­kan­ske bi­o­log Rob Dunn, der er til­knyt­tet Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og

Et ny­ud­vik­let fi ltre­rings­ma­te­ri­a­le af suk­ker­mole­ky­ler er langt bil­li­ge­re og me­re eff ek­tivt end det trækul, der nor­malt bru­ges til at frem­stil­le drik­ke­vand, for­tæl­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re. med­for­fat­ter til den nye un­der­sø­gel­se.

Li­ge­som dna fra men­ne­sker kan gi­ve ind­blik i slægtska­ber på tværs af klo­den, og teg­ne vo­res for­fædre ud­van­drings­ru­ter, kan dna fra vo­res an­sigts­mi­der po­ten­ti­elt gø­re det sam­me.

Med den nye vi­den vil for­sker­ne må­ske kun­ne bru­ge mi­der­nes dna til at præ­ci­se­re, hvor­dan folk har be­væ­get sig ind og ud af kon­ti­nen­ter­ne og mel­lem for­skel­li­ge grup­per in­den for et kon­ti­nent igen­nem hi­sto­ri­en.

» Fo­re­stil dig hvad vi vil væ­re i stand til, når vi ind­sam­ler fra tu­sin­der af men­ne­sker. Det er så spæn­den­de, at jeg ba­re vil til­ba­ge til ar­bej­det hur­tigst mu­ligt, « si­ger Robert Dunn.

Et ny­ud­vik­let vars­lings­sy­stem kan hol­de øje med grund­van­det og for­ud­si­ge over­svøm­mel­ser op til 48 ti­mer i for­vej­en, for­tæl­ler for­ske­re fra blandt an­det den dan­ske forsk­nings­in­sti­tu­tion Geus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.