Bed­ra­gets bag­mand

BT - - NAVNE -

Det var og­så i be­gyn­del­sen af 1990er­ne, at han su­ge­de til sig i bi­o­graf­mør­ket med et job som bil­let­kon­trol­lør i den lo­ka­le bi­o­graf og de gra­tis bil­let­ter, det før­te med sig.

Da stu­den­ter­hu­en var i hus i 1995, var det dog i før­ste om­gang fi lo­so­fi stu­di­et på Oden­se Uni­ver­si­tet, der trak, men det blev kun til to år, in­den han – som han si­ger – ’ fi k fi nge­ren ud’, og fl yt­te­de nær­me­re fi lm- bran­chen i Kø­ben­havn og tog hul på fi lm- og me­di­e­vi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Kær­lig­heds­aff ære Pa­ral­lelt med stu­di­er­ne skrev han pres­se­ma­te­ri­a­le for TV2s fi lm­kon­su­lent, og da en stil­ling som se­rie­kon­su­lent på sam­me tv- sta­tion blev slå­et op i 2000, søg­te han den. Han fi k job­bet som ind­kø­ber af uden­land­ske tv- se­ri­er, selv om che­fen i før­ste om­gang vur­de­re­de den 24- åri­ge til at væ­re ’ li­ge lov­lig ung’, og en kær­lig­heds­aff ære med tv- se­ri­er­ne tog sin begyndelse.

Li­ge nu er han fuldt op­ta­get af de næ­ste ti af­snit af ’ Bed­rag’, der skal ram­me tv- skær­me­ne i eft er­å­ret 2016, men el­lers står der ik­ke fær­di­ge pro­jek­ter klar i ka­len­de­ren for Jep­pe Gjer­vig Gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.