Pe­ter KO­FOD POUL­SEN

BT - - SØNDAG -

Er du stats­mi­ni­ster i Dan­mark om 20 år?

Hvad er du god til? Hvad sy­nes du, er ir­ri­te­ren­de ved dig selv? Hvil­ke tre fi lm sy­nes du er de bed­ste? Hvad fryg­ter du for Dan­marks frem­tid? Hvad sy­nes du, er de vig­tig­ste dan­ske vær­di­er? Hvad har væ­ret dit livs vær­ste øje­blik? Hvor­dan er det, at væ­re en af de yng­ste i Fol­ke­tin­get li­ge nu?

25 – Retsord­fø­rer for DF – Bor i Ha­der­s­lev

Nej, det er ik­ke ak­tu­elt. Li­ge nu dre­jer det sig om at væ­re en god retsord­fø­rer for DF. Jeg har fak­tisk al­drig drømt om at bli­ve stats­mi­ni­ster, men om at få ind­fl ydel­se. Jeg er god til at mo­ti­ve­re mig selv til at fort­sæt­te med no­get, som kan vir­ke be­svær­ligt el­ler svært. Når man har travlt, glem­mer man oft e at ta­ge sig tid til det vig­ti­ge i li­vet: go­de ven­ner og fa­mi­lie. Det skal man hu­ske – og det ir­ri­te­rer mig, hvis jeg fra tid til an­den ik­ke får af­sat tid nok til det. Den ame­ri­kan­ske Ta­ran­ti­no fi lm Django Un­chai­ned ( 2013), S/ S Martha med blandt an­dre Ove Sprogøe ( 1967) og Blin­ken­de lyg­ter ( 2000). Jeg fryg­ter, at mas­se­ind­van­dring kan re­sul­te­re i, at det go­de, tryg­ge dan­ske sam­fund vi har, bli­ver afl øst af et usik­kert sted uden fol­ke­lig sam­men­hængs­kraft . Yt­rings­fri­hed, fl id, fri­sind, to­le­ran­ce og li­ge­værd. Da jeg var på mi­li­tærø­vel­se, hvor min uni­form var gen­nem­blødt, jeg frøs, var sul­ten og træt – og vid­ste, det vil­le va­re tre da­ge me­re. Eft er­føl­gen­de lær­te det mig ut­ro­lig me­get om sam­men­hold, fæl­les­skab og at lø­se ar­bejds­op­ga­ver un­der pres. Det er fi nt – for­stå­et på den må­de, at det er po­si­tivt, at fol­ke­tin­get er bredt sam­men­sat. Det yng­ste med­lem er 22 år og det æld­ste 72. Det gi­ver sty rke, når for­skel­li­ge in­put kom­mer på bor­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.