D

BT - - SØNDAG -

ebat­tø­ren med den skar­pe pen fi k nok. Bal­la­de på le­ge­plad­sen, ind­brud og ga­de­rø­ve­ri af en mo­bil fi k An­ne Sop­hia Her­man­sen til at fl yt­te fra den ind­van­drertun­ge og tæt be­fol­ke­de by­del. » Far­vel, Nør­re­bro. Far­vel by­del med me­re kri­mi­na­li­tet end re­sten af Kø­ben­havn. Far­vel sko­le­di­strikt, hvor ab­surd man­ge dren­ge går ud af sko­len som funk­tio­nel­le anal­fa­be­ter og vi­de­re ud til - hvad? Hvor der ik­ke kun er ban­der, men og­så bør­ne­ban­der, « skrev hun i Ber­ling­s­kes søn­dags­ma­ga­sin på årets før­ste we­e­kend.

Blandt an­det hav­de hun haft ind­brud, mens fa­mi­li­en lå og sov. På en nær­lig­gen­de le­ge­plads hav­de knæg­te med ara­bi­sk bag­grund sig­na­le­ret, at hun vil­le få hal­sen skå­ret over. Eft er de hav­de spyt­tet på rutje­ba­nen, så ’ bør­ne­ne kun­ne fl yve li­ge ned i de­res spyt og snot’.

BT teg­ner nu et po­rtræt af den dan­marks­be­røm­te by­del, der bå­de fa­sci­ne­rer og for­ar­ger. Man­ge me­ner, at den rå over­fl ade er ved at bli­ve høv­let glat. Mid­delklas­sen har gjort sit ind­t­og på ar­bej­der­nes Nør­re­bro med caff e lat­te og dyrt bag­værk fra Em­me­rys og Lag­ka­ge­hu­set. I den ud­vik­ling må spyt­k­lat­ter­ne på le­ge­plad­sen væ­re en knast på vej­en - el­ler hvad?

Re­ak­tio­nen på An­ne Sop­hia Her­man­sens ind­læg var for­ud­si­ge­lig. De­bat­ten eks­plo­de­re­de. Fle­re an­dre me­di­er tog trå­den op. Kø­ben­havns in­te­gra­tions­borg­me­ster An­na Mee

’’

» Jeg har al­drig væ­ret ban­ge for at væ­re på Nør­re­bro. Men det ved jeg godt, at nog­le er. Man skal ik­ke luk­ke øj­ne­ne for, at der og­så er un­ge, der får stjå­let mo­bil­te­le­fo­ner el­ler bli­ver rul­let. Det kan man ik­ke luk­ke øj­ne­ne for, « si­ger hun og pe­ger på, at fl ere po­li­ti­be­tjen­te, ’ der ken­der om­rå­det, de un­ge og ved, hvil­ke hjem de kom­mer fra’ vil­le hjæl­pe.

Tun­ge so­ci­a­le pro­ble­mer

For Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen er by­de­lens pro­ble­mer langt fra ’ un­der­li­ge’. De skyl­des en tæt kon­cen­tra­tion af bo­li­ger med an­vis­nings­ret for kom­mu­nen.

» Det ska­ber nog­le pro­ble­mer, det er åben­lyst for en­hver. Der er tun­ge so­ci­a­le pro­ble­mer og pro­ble­mer med kri­mi­na­li­tet.

Men der er og­så en ene­stå­en­de ev­ne til, at be­bo­e­re på kryds og tværs går sam­men om at lø­se pro­ble­mer­ne. No­get af det me­get fi ne ved Nør­re­bro er, at by­de­len sam­ler ildsjæ­le. Man gør en dyd ud af at ska­be go­de na­bo­ska­ber. Når der er pro­ble­mer, så kom­mer sve­sken på di­sken. Hvad kan vi gø­re ved det her - det gi­der vi ik­ke. Uan­set om der er pro­ble­mer med ro­ck­e­re el­ler ban­de­med­lem­mer med an­den et­nisk bag­grund end dansk, « si­ger hun.

En ting er de ak­tu­el­le pro­ble­mer, der ly- ser op som glimt på me­di­er­nes ra­darskærm. Spyt­k­lat­ter på en le­ge­plads. Un­ge au­to­no­me, der i sen­som­me­ren be­gik hær­værk mod ban­ker og ejen­doms­mæg­le­re. I det sto­re per­spek­tiv er by­de­len må­ske un­der for­vand­ling. Fra ar­bej­der- til mid­delklas­se.

Slen­trer man en tur ned ad den bro­stens­belag­te Jæ­gers­borg­ga­de, ser man Nør­re­bros eks-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.