Edi­gel

BT - - SØNDAG -

SØN­DAG 10. JA­NU­AR 2016

tre­me ud­vik­ling med eg­ne øj­ne.

Far­vel til Hells An­gels

Det, der tid­li­ge­re var en af Kø­ben­havns mest be­la­ste­de ga­der, do­mi­ne­ret af Hells An­gels­ro­ck­e­re og has­h­klub­ber, er i dag et liv­ligt han­dels­strøg fyldt med små iværk­sæt­ter- bu­tik­ker, ca­fe­er og un­ge de­sig­ne­re.

For en­den af ga­den, ved Nør­re­bro­par­ken, fi nder man sta­dig en grup­pe pus­he­re, der er ble­vet pres­set ud i takt med by­for­ny­el­sen. Her op­hol­der de sig si­de om si­de med det mang­fol­di­ge mi­ks af Nør­re­bro- be­bo­e­re: Bør­ne­fa­mi­li­er, al­ko­ho­li­ke­re, vel­ha­ven­de kon­su­len­ter, stu­de­ren­de, ind­van­dre­re, au­to­no­me, hip­ste­re og man­ge an­dre.

Som en smel­te­di­gel af for­skel­li­ge kul­tu­rer er Nør­re­bro svær at de­fi ne­re. Hvad er det egent­lig for en stør­rel­se? Og i hvil­ken ret­ning skal by­de­len ud­vik­le sig? Det har be­bo­er­ne vidt for­skel­li­ge me­nin­ger om.

Det så vi et kon­kret ek­sem­pel på, da om­kring 200 au­to­no­me de­mon­stran­ter i au­gust 2015 ra­se­re­de fl ere ga­der og smadre­de vin­du-

Fort­sæt­ter næ­ste si­de er hos ejen­doms­mæg­le­re og ban­ker. Et op­rør mod det fæ­no­men, der spre­der sig i næ­sten al­le mo­der­ne stor­by­er: gen­tri­fi ce­ring. At Nør­re­bro ha­stigt ud­vik­ler sig fra at væ­re et råt ar­bej­der­kvar­ter til et pænt og po­le­ret mid­delklas­se- kvar­ter kun for de vel­be­mid­le­de med sto­re bo­lig­lån, bi­ler og dy­re bar­ne­vog­ne.

» Nør­re­bro er midt i en be­væ­gel­se fra at væ­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.