S

BT - - SØNDAG -

ig mig, er du dum el­ler hvad? Hvor­for hø­rer du al­drig eft er? Det er al­tid dig, der la­ver bal­la­den her ved bor­det! De fl este for­æl­dre kun­ne i dag al­drig drøm­me om at slå de­res børn. Men at rå­be ad dem er en an­den sag. 52 pro­cent af al­le for­æl­dre rå­ber ad de­res børn el­ler skæn­des med dem mindst en gang om ugen, vi­ste en un­der­sø­gel­se fra Psy­ki­a­tri­fon­den i novem­ber.

» Un­der­tek­sten i skæl­dud er al­tid: ’ Du er dum’. Børns selv­bil­le­de bli­ver skabt gen­nem vo­res ord og øj­ne, så når et barn gen­tag­ne gan­ge bli­ver skældt ud, så bli­ver det i bar­net til: ’ Jeg er dum og svær at hol­de af’. Børn el­sker de­res for­æl­dre ube­tin­get, og der­for hol­der de ik­ke op med at el­ske os, når vi skæl­der ud, de hol­der op med at el­ske sig selv, « si­ger fa­mi­lie­te­ra­pe­ut - og re­la­tions­prak­ti­ker Fie Hør­by fra Fa­milyLab. dk, der med ja­nu­ar- wor­ks­hop­pen ’ Skæld min­dre ud’ vil læ­re for­æl­dre en an­den må­de at ta­le til bør­ne­ne på.

» Man­ge for­æl­dre ved godt, at det ik­ke er godt at skæl­de ud, bru­ge trus­ler, ti­meout og ta­ge hårdt fat i de­res børn, men de mang­ler red­ska­ber til, hvad de kan gø­re i ste­det – og når vi ik­ke har dem, så er der kun til­ba­ge at gri­be til det, der sid­der på ry­gra­den, « si­ger hun.

Og det, der sid­der på ry­gra­den, er ty­pisk vo­res egen op­dra­gel­se, som vi gri­ber til uden at re­fl ek­te­re over, om den sta­dig hol­der. Men det bør vi gø­re, si­ger fa­mi­lie­te­ra­pe­u­ten. For hvor­dan vi ta­ler til børn, har kon­se­kven­ser. Iføl­ge Psy­ki­a­tri­fon­dens hjem­mesi­de kan skæl­dud ’ fuldt ud si­destil­les med fy­sisk vold’.

» Skæl­dud kan sæt­te sig i børn som dår­ligt selv­værd, og det kan ha­ve kon­se­kven­ser langt ind i vok­sen­li­vet, hvor man bli­ver me­get selv­kri­tisk. Vo­res for­æl­dres stem­mer bli­ver jo med ti­den vo­res eg­ne in­dre stem­mer, « si­ger Fie Hør­by .

Li­ge­vær­dig og respekt­fuld

Fie Hør­by un­der­stre­ger, at det at skæl­de min­dre ud ik­ke hand­ler om at skju­le vo­res vre­de, for vre­de er en sund og kraft fuld fø­lel­se, som det er vig­tigt for vo­res livskva­li­tet at ud­tryk­ke. Når vre­de bli­ver un­der­trykt, en­der det oft e med en eks­plo­sion, for­kla­rer hun:

» Læ­rer vi i ste­det at ud­tryk­ke vo­res vre­de i små po­r­tio­ner og på en må­de, der ik­ke sår­er an­dre, kan vi få afl øb for den på en kon­struk­tiv må­de. Og vi læ­rer til­med og­så vo­res børn at hånd­te­re de­res vre­de, så det ik­ke bli­ver en fø­lel­se, de und­går el­ler un­der­tryk­ker. «

For­skel­len på skæl­dud og vre­de for­kla­rer Fie Hør­by med to ek­semp­ler:

’ Hvor­for er du ik­ke i tø­jet end­nu? Hvor man­ge gan­ge skal jeg si­ge det til dig. Så svært kan det sgu da hel­ler ik­ke væ­re.’

Dor­te Han­sen | doh@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.