3 TING DU KAN ÆN­DRE I DAG

BT - - SØNDAG -

1. Plan­læg dig ud af de stres­se­de si­tu­a­tio­ner

Hvor­når skæl­der du ty­pisk ud? Oft e skæl­der vi ud, når vi er pres­se­de og har travlt. Det er os som de voks­ne, der har an­svar for for­hol­dets kva­li­tet. Så hvis vi skæl­der me­get ud, må vi sør­ge for at æn­dre det ved ek­sem­pel­vis at stå et kvar­ter tid­li­ge­re op, hvis det er om mor­ge­nen, vi skæl­der ud.

2. Tag stil­ling til dit ar­ve­gods

Vi har al­le en ba­ga­ge med os, og vi har sjæl­dent pak­ket den selv, der­for er det godt at ta­ge stil­ling til, hvad det er, der kom­mer ud af mun­den på os, når vi er sam­men med vo­res børn. Er det så­dan, du vil ta­le? Og me­ner du vir­ke­lig det, du si­ger?

3. Tal til dit barn som til en god ven

Vi ved i dag, at børn ik­ke fø­des som en slags halv­men­ne­sker, der­for gi­ver det ik­ke me­ning at ta­le til dem og be­hand­le dem som min­dre­vær­di­ge. Børns selv­bil­le­de ska­bes gen­nem vo­res ord og øj­ne, så når vi ta­ler ned til dem, fø­ler de sig min­dre værd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.