MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Pe­ter Ko­fod Poul­sen er Dansk Fol­ke­par­tis nye retsord­fø­rer og so­ci­al dum­ping- ord­fø­rer, han blev valgt ind sid­ste år i Syd­jyl­lands Stor­kreds fra 18. ju­ni 2015. Med­lem af Be­skæft igel­ses­ud­val­get, Eu­ro­pa­ud­val­get, Rets­ud­val­get, Trans­port- og Byg­nings­ud­val­get, Uden­rigs­ud­val­get og Ud­læn­din­ge-, In­te­gra­tions- og Bo­li­g­ud­val­get. Er ud­dan­net fol­ke­sko­le­læ­rer, UC Syd­dan­mark, Ha­der­s­lev, fra 2012 til 2015. Hæ­rens ba­sis­ud­dan­nel­se, Te­le­graf­re­gi­men­tet, Fre­de­ri­cia, 2010. Stu­den­terek­sa­men, Born­holms Gym­na­si­um, fra 2006 til 2009. Med­lem af by­rå­det i Ha­der­s­lev Kom­mu­ne fra 2014, for­mand for so­ci­a­l­ud­val­get 2014- 2015. Far var en slags su­per­man

Jeg er født og vok­set op på syd­born­holm, min far Kar­sten er ud­dan­net smed og min mor Birte er rønt­gen­sy­geple­jer­ske på sy­ge­hu­set i Røn­ne. Min far er i dag i be­gyn­del­sen af tres­ser­ne og min mor om­kring de 50 år. Som barn tænk­te jeg, at min far var en slags su­per­mand, for han blev sat af med en he­li­kop­ter på fj eldt­op­pe, og skul­le væ­re der i en uge, for­di han sat­te mo­bil­ma­ster op for Te­le Gre­en­land. Hvis man hav­de glemt kaff ebøn­ner­ne var det ba­re ær­ger­ligt.

1.

God tid på Grøn­land

Jeg bo­e­de et år på Grøn­land i 1995 - jeg hu­sker det jo som en god tid, der var jo sne man kun­ne le­ge i he­le året, og der var mas­ser af an­dre børn ude på ga­den. Det var jo før com­pu­ter­ne kom til at spil­le så stor en rol­le, som de gør for man­ge børn i dag. Det var rig­tigt leg, men dren­ge kan jo og­så væ­re hård­hæn­de­de, men jeg hu­sker det som en sjov og hyg­ge­lig tid med de grøn­land­ske og dan­ske børn.

2.

De fat­ti­ges eft er­navn

Da jeg gik i sko­le på Born­holm, gik læ­rer­ne me­get op i, at vi skul­le læ­re at ta­le rigs­dansk, og alt­så ik­ke born­holm­sk di­a­lekt, men eft er nog­le år æn­dre­de det sig, og nu skul­le vi be­va­re di­a­lek­ter­ne. Som børn måt­te vi ba­re træk­ke på skul­dre­ne og tæn­ke: De er nog­le mær­ke­li­ge no­gen, de voks­ne. Jeg har al­tid sat stor pris på at la­ve no­get fy­sisk, bru­ge tid med an­dre i na­tu­ren. Her er jeg for­an mit barn­doms­hjem, som er fra 1825, det er helt renove­ret og fyldt med fa­mi­lie­hi­sto­rie. Apro­pos mit eft er­navn Ko­fod: Der er tre for­skel­li­ge må­der at sta­ve det ty pi­ske born­holm­ske navn på - de fat­ti­ge var sta­vet som jeg, uden e, de fi ne hed Ko­e­fod og de al­ler­fi ne­ste hed Ko­e­fo­ed. Så er det sat på plads.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.