B

BT - - SØNDAG -

Li­ne Fel­holt | ut­ter­dej er svært og be­svær­ligt. Så­dan tæn­ker de fl este. Man ser 117 lag smør, dej og træt­te arm­mus­k­ler for sig. Men det er helt for­kert. Der er fak­tisk he­le 144 lag smør i en but­ter­dej. Al­li­ge­vel kan det bed­re be­ta­le sig at la­ve den selv, me­ner brød­ba­ger Nicolai Skyt­te fra BTs Madsko­le. » Man skal al­tid øve sig, før man bli­ver dyg­ti­ge­re. Det gæl­der og­så for but­ter­dej. Men hel­le­re la­ve en dår­lig but­ter­dej selv end at kø­be en end­nu dår­li­ge­re i bu­tik­ken. Jeg har end­nu ik­ke mødt en god fær­dig­la­vet but­ter­dej, « si­ger Nicolai Skyt­te.

Kig­ger man eft er på pak­ken, vil man stort set al­tid fi nde mar­ga­ri­ne i in­gre­di­ens­li­sten i ste­det for smør. Al­le­re­de dér vil en hjem­mela­vet but­ter­dej væ­re en ver­den til for­skel, me­ner brød­ba­ge­ren.

» Ud­over rul­le­m­ar­ga­ri­nen in­de­hol­der den fær­di­ge dej en mas­se grim­me ting, der gi­ver hold­bar­hed i må­neds­vis. Man vil ty­de­ligt kun­ne sma­ge for­skel­len, hvis man bru­ger or­dent­ligt smør. En but­ter­dej bør ik­ke be­stå af an­det end vand, mel og smør. Med de tre in­gre­di­en­ser får du den re­ne, kla­re smørs­mag, som er me­nin­gen, « si­ger Nicolai Skyt­te.

Han er enig i, at but­ter­dej er lidt be­svær­ligt at la­ve selv. Ik­ke for­di det er svært, men for­di det kræ­ver nænsom­hed. De 144 lag, der skal væ­re i en rig­tig but­ter­dej, er he­le hem­me­lig­he­den.

» Det er vig­tigt, at man æl­ter og der­eft er rul­ler dej­en næn­somt. Hvis man er for vold­som, smadrer man smør­la­ge­ne, og så får du et tørt brød ud af det, « for­kla­rer Nicolai Skyt­te.

Rul­ler man dej­en næn­somt og på smør, bli­ver brø­d­et om­vendt po­r­øst – præ­cis som det skal væ­re.

» Når but­ter­dej er la­vet på den rig­ti­ge må­de, er det for mig det dej­lig­ste styk­ke bag­værk, der fi ndes. Det slår til hver en tid alt an­det af ba­nen, « me­ner BTs brød­ba­ger.

Sam­ti­dig kan but­ter­dej bru­ges til al­ting. Alt fra tar­te­let­ter til ka­ge, crois­san­ter, mad­brød og og­så ba­re som ‘ ku­vert­brød’.

» Du kan skæ­re dej­en i små snit­ter, ba­ge dem og ba­re bru­ge dem som til­be­hør til mad. Især fi sk klæ­der but­ter­dej, « ly­der an­be­fa­lin­gen fra Nicolai Skyt­te, der har et råd me­re:

Hvis du bli­ver vild med hjem­mela­vet but­ter­dej, så lav even­tu­elt en dob­belt po­r­tion. Fær­di­grul­let but­ter­dej kan hol­de sig i fry­se­ren i en må­ned, ta­ges ud og ba­ges eft er be­hov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.