SÅ­DAN FÅR DU SUC­CES MED BUT­TER­DEJ

BT - - SØNDAG -

1

Du skal æl­te grund­dej­en næn­somt. Hvis du bok­ser, hi­ver og fl år i den, bli­ver den sej. 2 Pak smør­ret or­dent­ligt ind i grund­dej­en. Sørg for at det kom­mer ud i al­le hjør­ner af dej­en. 3 Smør­ret skal væ­re koldt. Er det for varmt, kli­strer de man­ge lag, som du skal til at rul­le, sam­men. Der­for er det og­så vig­tigt, at du eft er hver rul­ning og fold­ning læg­ger dej­en på køl en halv ti­mes tid. 4 Rul but­ter­dej­en for­sig­tigt. Gør dig uma­ge med ik­ke at ma­se smør­ret ud i dej­en, for så smadrer du la­ge­ne og får et tørt brød, og ik­ke den sprø­de og saft ige but­ter­dej, som er me­nin­gen. 5 Lad al­tid den fær­di­grul­le­de dej stå et par ti­mer, in­den du ba­ger den. De man­ge lag har godt af hvi­le. Hvile­ti­den gør dej­en me­re spændstig og re­sul­ta­tet me­get bed­re. Hi­sto­ri­en om but­ter­dej Det si­ges, at but­ter­dej blev op­fun­det i 1600- tal­let ved at uheld af en fransk ba­ger, der hav­de glemt at til­sæt­te fedt­stof i en al­min­de­li­ge brød­dej. For at red­de dej­en ’ pak­ke­de’ han smør ind i grund­dej­en og fol­de­de den fl ere gan­ge. Re­sul­ta­tet blev but­ter­dej. Det sær­li­ge ved but­ter­dej er des­u­den, at den er uden gær. Dej­en hæ­ver ude­luk­ken­de ved hjælp af for­damp­ning i la­ge­ne. Godt brød gør folk lyk­ke­li­ge, me­ner Nicolai Hal­ken Skyt­te, der an­ses for at væ­re gud­far til mo­der­ne dansk brød. Han var med til at ska­be gour­met­ba­ger­t­ren­den, først som brø­d­ud­vik­ler og ba­ger­me­ster hos Em­me­ry’s og se­ne­re hos Mey­ers Ba­ge­ri. Står og­så bag to po­pu­læ­re ba­gebø­ger – ’ Den øko­lo­gi­ske ba­ger’ ud­gi­vet i sam­ar­bej­de med Em­me­ry’s og med­for­fat­ter af ’ Mey­ers ba­ge­ri’. I dag er han ba­ger­me­ster på Gren­nes­smin­de i Taa­strup, et bo- og ud­dan­nel­ses­sted for un­ge, hvor han er med til at åb­ne en øko­lo­gisk ba­ger­bu­tik. Ik­ke no­get med at hæl­de kun­sti­ge ting i ma­ski­nen og ba­re tryk­ke på knap­pen. Ni­ko­la­os Stran­gas la­ver alt fra bun­den. Med er­fa­ring fra Mi­che­lin- re­stau­ran­ter har den græsk­fød­te des­sert­kok skabt sit eget ka­ge­u­ni­vers i des­sert- bou­tiquen Stran­gas på Åbou­le­vard i Kø­ben­havn. Han har og­så ud­gi­vet bo­gen ’ Des­ser­ter fra Stran­gas’ med op­skrift er på alt fra cho­ko­la­de­mous­se til koldskål og pan­na­cot­ta, for bå­de ny­be­gyn­de­re, øve­de og al­le, der el­sker en god des­sert. Læs me­re om ham på Stran­gas. dk. I KØK­KE­NET: Pe­ter Ste­en, slag­ter­me­ster Dan­sker­ne el­sker kød, men ved alt for lidt om det, me­ner Pe­ter Ste­en, hvis er­klæ­re­de mis­sion som slag­ter er at læ­re fra sig. Der­for dri­ver han bå­de sin kom­bi­ne­re­de slag­ter­bu­tik, ta­ke- away og bøfre­stau­rant Gour­man­di­et på Øster­bro i Kø­ben­havn og en kødsko­le læn­ge­re ne­de ad ga­den på Ro­sen­væn­gets Al­lé. Her kan al­le, der er in­ter­es­se­ret i at læ­re me­re om kød, kom­me på kur­ser i kød og pøl­se­ma­ge­ri. Pe­ter Ste­en vandt Slag­ter­pri­sen i 2011. Læs me­re om ham på Gour­man­di­et. dk. I KØK­KE­NET: Maria Eng­b­jerg, grønt­sags­pas­sio­nist Grønt­sa­ger­ne har ho­ved­rol­len, og kø­det er til­be­hør, når Maria Eng­b­jerg la­ver si­ne grøn­ne må­l­ti­der. Hun kal­der sig grønt­sags­pas­sio­nist, for­di hun ik­ke kan fo­re­stil­le sig et må­l­tid uden. Der er dog langt til ve­ge­tar­mad, når Maria Eng­b­jerg de­ler sin pas­sion på sin po­pu­læ­re mad­blog Van­lø­se Blu­es el­ler i sin ko­ge­bog ’ Ge­ni­a­le Grønt­sa­ger’. Maria Eng­b­jerg la­ver si­ne ret­ter med ud­gangs­punkt i en be­stemt ho­ved­grønt­sag, så man nemt får in­spira­tion til, hvad et hvid­kåls­ho­ved el­ler en po­se gu­le­rød­der kan for­vand­les til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.